Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förslag på gång- och cykelvägens sträckning

I Tvärförbindelse Södertörn ingår en gång- och cykelväg längs Södertörn. Detta för att alla trafikanter ska få en säkrare väg att ta sig fram på. Trafikverket har nu tagit fram ett förslag på hur den nya gång- och cykelvägen ska gå.

Området där vägen ska gå, mellan Masmo i väster, via Huddinge/Flemingsberg till Haninge i öster, har både stadsmiljö och kultur- och naturmiljöer med riksintressen och naturreservat. Därför kommer gång- och cykelvägen att ha olika utformning på olika sträckor för att kunna ta de hänsyn som behövs.

Den västra delen ska i första hand komplettera och ersätta befintliga gång- och cykelvägar i Masmo/Glömstadalen så att den sträcker sig hela vägen mellan de regionala cykelstråken Södertäljestråket (utmed E4/E20) samt Salemstråket (utmed väg 226 Huddingevägen).

Bryter genvägen

Vid Flemingsberg bryts den gena sträckningen eftersom en gång- och cykelväg genom Flemingsbergsskogen skulle göra för stort intrång i naturreservatet. Området har höga miljövärden och är också klassat som riksintresse för friluftsliv. Gång- och cykelvägen fortsätter i stället norr om Flemingsbergsskogen utmed befintlig väg 259 via Storängsleden och Lännavägen.

Öster om Gladö läggs gång- och cykelvägen parallellt med motortrafikleden för att minska intrång i känsliga miljöer samt för att skapa en gen koppling mellan Flemingsberg/Huddinge och Haninge. Längst österut på sträckan ansluter gång- och cykelvägen inom till Västerhaningestråket utmed Nynäsvägen.

Samråd

Förslaget går nu ut på samråd till de myndigheter som berörs, det vill säga Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner samt länsstyrelsen. Senare i höst (exakt tidsperiod inte klar ännu) kommer allmänheten också att kunna lämna synpunkter på ett samråd för hela projektet Tvärförbindelse Södertörn som Trafikverket just nu planerar för.