Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga en ny väg tvärs över Södertörn. Det gör vi för att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter, inte minst för gående och cyklister.

Infrastrukturen på Södertörn har sedan länge varit eftersatt. På åttiotalet planerade dåvarande Vägverket för en infrastruktursatsning som kallades väg 259 Södertörnsleden. Det var en väg som planerades gå i ytläge genom viktiga naturområden. Efter ett antal år stod det dock helt klart att det var en dålig idé – både för natur- och kulturvärden, men också för att den planerade vägen varken skulle klara av de framtida riktigt tunga godstransporterna eller ha tillräckligt bra av- och påfarter till det omgivande vägnätet.

När planerna på att bygga föregångaren Södertörnsleden till sist drogs tillbaka skapade det en frustration hos såväl medborgare som näringsliv och kommunerna i regionen. Nu när Trafikverket planerar för den nya vägen Tvärförbindelse Södertörn är det ett mycket mer tekniskt avancerat arbete, med bland annat fler tunnar, för att minska buller och annan påverkan på miljön.

Animerad bild av vägtunnelAnimering ekodukt

Tunnel under Flemingsbergsskogen

Att bygga en väg genom tättbebyggt område innebär mycket planering och svåra avväganden. Hänsyn måste tas till människor, djur och natur. Därför kommer delar av vägen att gå i tunnlar.

För att spara unika miljöer kommer Tvärförbindelse Södertörn att gå under Flemingsbergsskogen. I en del av Glömstadalen går vägen också i tunnel eftersom Huddinge kommun planerar att bygga bostäder i området.

På flera ställen längs sträckan planerar Trafikverket dessutom att bygga passager både över och under den nya vägen för att göra det lättare för djur och människor att röra sig fritt i området, så som ekodukter och landskapsbroar.
Läs mer om vårt miljöarbete här

Tunga lastbilar på väg 259Viktig för gods- och kollektivtrafiken

Tvärförbindelse Södertörn blir en viktig förbindelse för den stora mängd godstrafik som redan idag trafikerar området. Belastningen väntas öka nu när den nya godshamnen i Norvik i Nynäshamn är klar, med potential att hantera fem till åtta gånger så mycket gods som gamla Frihamnen.

Det nya trafikstråket kommer att avlasta det regionala vägnätet, exempelvis den närliggande Södra Länken. Tvärförbindelsen ger också möjligheter till bättre kollektivtrafik genom anpassade trafiklösningar för att busstrafiken lättare ska kunna ta sig fram, och med en framtida Spårväg Syd.

En yttre tvärled

Idag finns bara en större väg när du ska passera Stockholm eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm. Det gör transportsystemet i regionen sårbart.

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled och binda samman den södra och de norra delarna av länet. Därmed skapas en snabbare förbindelse från Täby i norr till Haninge i söder, och det i sin tur ger nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Tvärförbindelse Södertörn