Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över delar av Södertörn

Om väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga en ny väg tvärs över Södertörn. Det gör vi för att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter, inte minst för gående och cyklister.

Ett av Trafikverkets viktigaste uppdrag är att minska antalet olyckor och döda i trafiken. Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Därför har Trafikverket fått i uppdrag att bygga en ny, säkrare väg i området – Tvärförbindelse Södertörn. Det är en helt ny väg samt en ny gång- och cykelväg, som går mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också att bygga en helt ny bro i Fittja eftersom den nuvarande Vårbybron inte kommer att räcka till när de nya vägarna Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm möts i området.

Bakgrund

Infrastrukturen på Södertörn har sedan länge varit eftersatt. När Trafikverket tidigare behövde dra tillbaka planerna på att bygga föregångaren Södertörnsleden skapade det en frustration hos såväl medborgare som näringsliv och kommunerna i regionen. Nu när Trafikverket planerar för den nya vägen Tvärförbindelse Södertörn är det ett mycket mer tekniskt avancerat arbete med bland annat fler tunnar, för att minska buller och annan påverkan på miljön.

Tunnel under Flemingsbergsskogen

Att bygga en väg genom tättbebyggt område innebär mycket planering och svåra avväganden. Hänsyn måste tas till människor, djur och natur. Därför kommer delar av vägen att gå i tunnlar. För att spara unika miljöer kommer Tvärförbindelse Södertörn att gå under Flemingsbergsskogen. I en del av Glömstadalen går vägen också i tunnel eftersom Huddinge kommun planerar att bygga bostäder i området. På flera ställen längs sträckan planerar Trafikverket dessutom att bygga passager både över och under den nya vägen för att göra det lättare för djur och människor att röra sig fritt i området (ekodukter och landskapsbroar).

Viktig för godstrafiken

Tvärförbindelse Södertörn blir en viktig förbindelse för den stora mängd godstrafik som redan idag trafikerar området och som väntas öka när den nya godshamnen i Norvik i Nynäshamn är klar. Det regionala vägnätet kommer att avlastas, det gäller till exempel den närliggande Södra Länken. Den nya vägen ger också möjligheter till bättre kollektivtrafik genom anpassade trafiklösningar för att busstrafiken lättare ska kunna ta sig fram.

En yttre tvärled

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled och binda samman den södra och norra delarna av länet. Det skapar nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv hela regionen.