Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bullerskyddsåtgärder, väg 267 Rotebroleden

Här kan du läsa mer om vad vi kommer göra för åtgärder för att minska bullret från Rotebroleden. Bullret varierar på sträckan och lösningarna skiljer sig åt.

När vi bygger om sker flera omfattande åtgärder för att minska bullret för dem som bor i närheten. Skärmar och vallar byggs längs med vägen. Det medför lägre bullernivåer vid många bostäder när vägen är färdigbyggd än situationen i nuläget. Drygt 100 bostäder bedöms komma att erbjudas fasadåtgärder som medför att ljudnivån inomhus blir lägre än i nuläget. Trafikökningen gör att ljudmiljön försämras med tiden. De fasadåtgärder som utförs kommer att medföra att ljudnivåerna inomhus år 2035 fortfarande kommer att vara lägre i cirka 50 hus än i nuläget. I alla hus där fasadåtgärder utförs kommer ljudmiljön vara bättre än om vägen inte byggs om.

Ljudmiljön utomhus blir generellt sämre än i nuläget på grund av att trafikmängden och hastigheten ökar. På de ställen där skärmar och vallar byggs blir det bättre än om vägen inte byggs om.

Åtgärderna hindrar bullret från att spridas

En bullerskyddsåtgärd syftar till att på något sätt hindra bullrets spridning. En skärm eller vall har till syfte att skära av ljudets utbredningsväg. Det kan ses som en sköld mot ljudet. För att ge stor dämpning måste skärmen/vallen vara tillräckligt hög för att ljudet inte ska kunna sprida sig över den. Den måste även vara tillräckligt lång för att buller från fordon som befinner sig före och efter skärmen/vallen inte ska låta mycket vid det hus som ska skyddas.

Ett alternativ till att skärma av bullrets utbredning mot ett hus är att försäkra sig om att bara lite av det buller som når huset går igenom fasaden och påverkar inomhusnivån. Om man väljer fönster med bra ljudisolering går det att få en mycket god ljudmiljö inomhus, även om huset är exponerat för höga ljudnivåer från vägtrafik. I vissa fall behöver även friskluftsventiler bytas till ljuddämpade.

Om en uteplats är bullerstörd, och den inte skyddas av de skärmar/vallar som kommer att uppföras inom vägombyggnaden, kan en lokal skärm byggas på tomten för att skapa en lokalt bättre ljudmiljö. 

 

Exempelbilder från VR-modell

Bullerskydd vid Katrinedal, väg 267 Rotebroleden

Katrinedal, vall och skärm.

 

Söderby

Söderby, vid kraftledning, vy västerut.

 

Gillberga

 Gillberga, vy västerut.