Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Tack för alla synpunkter om förslaget på ny lokalisering

Under perioden 13 november–17 december 2020 hade vi samråd om förslaget på ny lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Vi vill tacka dig som har lämnat synpunkter på projektet i allmänhet och om det nya förslaget på lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen

Vi har dokumenterat samrådet i en så kallad samrådsredogörelse där vi besvarar vi synpunkterna som har kommit in. Under början av 2021 bör Trafikverket kunna ta ställning till den nya korridoren. Läs mer om samrådsredogörelsen.

Ta del av samrådsmaterialet

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen som finns tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Läs mer om samrådet och om det fortsatta arbetet med lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Tack alla som har lämnat synpunkter på vägplanen för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Under perioden 9 september–12 oktober 2020 var det möjligt att lämna synpunkter på vägplanen som vi har tagit fram för ombyggnaden av väg 77 längs sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Det är projektets första etapp. Det framtagna förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning var då ute på granskning. Syftet med granskningen var att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Extra granskningstillfälle 18 februari–21 mars 2021

Vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs ställdes även ut för granskning under perioden 18 februari–21 mars 2021. Det var en tillkommande granskning för några fastighetsägare som får särskild avisering genom brev. Alla tidigare insända granskningsyttranden från granskningen som pågick under perioden 9 september–12 oktober 2020 gällde fortfarande och behövde därför inte sändas in på nytt.

Vad händer framöver?

Nu sammanställer vi synpunkterna som har kommit in i ett så kallat granskningsutlåtande samt gör eventuella justeringar av vägplanen. Först därefter skickar vi iväg handlingen till Länsstyrelsen för deras yttrande om vägplanen. Om de tillstyrker vägplanen kan vi sedan skicka in den för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Ta del av handlingarna

Granskningshandlingen är tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.