Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Korridor vald för utbyggnad av väg 77, länsgränsen-Rösa

Trafikverket har tagit ställning angående val av lokaliseringsalternativ för väg 77, länsgränsen-Rösa i Norrtälje kommun. Det innebär att vi kan gå vidare med planeringen av om- och nybyggnaden av vägen.

Ställningstagandet innebär att samrådshandlingens alternativ 1.1, 2.1, 3.1, 4.4, 5.1, 6.2 och 7.1 med slutpunkt öster om trafikplats Rösa, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Den korridor som utbyggnaden av vägen ska rymmas inom redovisas på bifogade kartor.

Beslutet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 77.

– Nu har vi tagit ställning till vilka områden vägen ska dras genom och kan fortsätta detaljplaneringen, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket.

De lokaliseringsalternativ som har behandlats har vägts mot varandra med avseende på funktion (tillgänglighet, säkerhet och trygghet), miljö, hälsa, markanvändning, anläggningskostnad och samhällsekonomisk nytta samt farligt gods.

Lokaliseringen vid Gottröra

Vår bedömning är att alternativet 2.1, genom Gottröra, ger störst nytta med hänsyn till intrång och kostnad. Alternativet 2.2, söder om Gottröra, ger för liten nytta med hänsyn till intrånget i jordbruksmarken och kostnaden.

Lokaliseringen vid Rimbo

Vi har valt korridor 4.4 söder om Rimbo. En förbifart ger bäst måluppfyllelse och nytta. Det underlättar för näringslivets transporter och minskar riskerna för farligt gods. Huvudskälet till det valet av korridor 4.4 är att undvika intrång i kulturmiljön och de unika fornlämningarna norr om Rimbo.

Lokaliseringen vid Finsta

Alternativ 6.2, söder om Finsta, visar på störst samhällsekonomisk lönsamhet och nytta för motorfordonstrafiken samt för gång- och cykeltrafik. Passagen förbi Finsta är den mest känsliga av förbifartssträckorna när det gäller kulturmiljö och den aspekten har varit betydelsefull vid valet av alternativ.

Underlaget för ställningstagandet är publicerat på webben

Samråd har skett med länsstyrelsen, Norrtälje kommun, myndigheter, organisationer och föreningar samt berörd allmänhet. Läs mer i samrådshandlingen och samrådsredogörelsen. Samrådshandlingen är en jämförande beskrivning av effekter och konsekvenser för de olika alternativen relaterat till nollalternativet (dagens situation) inkluderat samhällsekonomiska beräkningar.

En samrådsredogörelse har sammanställts med de synpunkter som lämnats. Samrådshandlingen och dess samrådsredogörelse med bilagor utgör underlaget för ställningstagande om lokalisering.

Vad händer framöver?

Nu går vi vidare med planeringen av vägen. Vi börjar med att upphandla konsulter för vägplanerna. Längre fram kommer vi bjuda in till samråd på orten.

Läs mer

Karta som visar den valda korridoren

Väghållningsmyndighetens ställningstagande och beslut är publicerat i fliken Aktuella handlingar under Dokument. Där hittar du även bilagorna.

Läs frågor och svar om lokaliseringsbeslutet och om hur vi planerar att bygga om vägen. 

Om vägsträckan

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa (totalt ca 27 km) ingår som riksväg i det allmänna vägnätet. Vägen sträcker sig genom Gottröra, Rimbo och Finsta. Den utgör en viktig förbindelse mellan Norrtälje/Kapellskär och Arlanda/Uppsala/Mälardalen och är utpekad som riksintresse för kommunikationer på grund av sin funktion att binda samman hamnen i Kapellskär med E4. Vidare passerar den genom ett jordbrukslandskap med höga kulturmiljövärden.

Vägen inom Stockholms län är olycksdrabbad och har låg vägstandard samt sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Vägen har delvis nedsatt hastighet till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. Trafikflödet på väg 77 uppgår i dagsläget till mellan 3 300 och 9 500 fordon per dygn. Trafikprognoser för år 2030 visar på en ökning till ca 9 000 – 13 000 fordon per dygn.

Boende längs vägen berörs av trafikbuller och vägen utgör också en barriär i området. Området har stor betydelse ur kulturmiljösynpunkt och det finns ett stort antal kända och troligtvis ett stort antal okända fornminnen.

Väg 77 är ett riksintresse för näringslivets transporter och är en viktig tvärförbindelse mellan E4 (trafikplats Knivsta) och E18 (trafikplats Rösa). Ändamålet med projektet är att förbättra standarden (framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet) för godstrafiken och näringslivets transporter samt minska vägens påverkan av boendemiljöer.

Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 77.