Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med vägplanerna startar

Vi har upphandlat konsulterna för de tre vägplanerna som ska tas fram för om- och nybyggnaden av väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Arbetet genomförs som två konsultuppdrag som båda kommer att utföras av ÅF Infrastructure.

Nu startar arbetet med planeringen av vägen. Inom en snar framtid kommer du som bor i området att bli inbjuden till öppet hus där du får möjlighet att ställa frågor om planeringen av vägplanerna och hur du kan påverka.

Läs mer

Karta som visar den valda korridoren

Väghållningsmyndighetens ställningstagande och beslut är publicerat i fliken Aktuella handlingar under Dokument. Där hittar du även bilagorna.

Läs frågor och svar om lokaliseringsbeslutet och om hur vi planerar att bygga om vägen. 

Om vägsträckan

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa (totalt ca 27 km) ingår som riksväg i det allmänna vägnätet. Vägen sträcker sig genom Gottröra, Rimbo och Finsta. Den utgör en viktig förbindelse mellan Norrtälje/Kapellskär och Arlanda/Uppsala/Mälardalen och är utpekad som riksintresse för kommunikationer på grund av sin funktion att binda samman hamnen i Kapellskär med E4. Vidare passerar den genom ett jordbrukslandskap med höga kulturmiljövärden.

Vägen inom Stockholms län är olycksdrabbad och har låg vägstandard samt sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Vägen har delvis nedsatt hastighet till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. Trafikflödet på väg 77 uppgår i dagsläget till mellan 3 300 och 9 500 fordon per dygn. Trafikprognoser för år 2030 visar på en ökning till ca 9 000 – 13 000 fordon per dygn.

Boende längs vägen berörs av trafikbuller och vägen utgör också en barriär i området. Området har stor betydelse ur kulturmiljösynpunkt och det finns ett stort antal kända och troligtvis ett stort antal okända fornminnen.

Väg 77 är ett riksintresse för näringslivets transporter och är en viktig tvärförbindelse mellan E4 (trafikplats Knivsta) och E18 (trafikplats Rösa). Ändamålet med projektet är att förbättra standarden (framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet) för godstrafiken och näringslivets transporter samt minska vägens påverkan av boendemiljöer.

Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 77.