Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

smal väg med lastbilar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på öppet hus

Vi bjuder in till öppet hus. Kom och ställ frågor om arbetet med vägplanerna som vi ska ta fram för den planerade ombyggnaden av väg 77 mellan länsgränsen och Rösa. Du får även information om fokusgrupper som du kan anmäla dig till.

På de öppna husen berättar vi om arbetet med vägplanerna och om hur vi planerar att genomföra samråd. Du får även information om fokusgrupper som du kan anmäla dig till på de öppna husen eller via webben.

Välj den ort som passar dig bäst.

Platser

  • Måndagen den 6 november, Husby Sjuhundra församlingshem, Husby Kyrkväg 4A i Finsta
  • Tisdagen den 7 november, Gottröra församlingshem, Vängsjöbergsvägen 6 i Gottröra
  • Onsdagen den 15 november, matsalen i Långsjöskolan, Ängsvägen 4 i Rimbo.

Tid

Vi finns på plats mellan klockan 18.00 och 21.00, presentation äger rum klockan 19.00–20.00.

Trafikverket och vår konsult ÅF deltar. Varmt välkommen!

Om vägplanerna

Vi tar fram tre vägplaner.

  1. Vägplan förbi Gottröra delsträcka 1-3
  2. Vägplan förbi Rimbo delsträcka 4
  3. Vägplan förbi Finsta delsträcka 5-7

Karta som visar den korridoren för vägplanerna

Fokusgrupper

Anmäl dig gärna till en fokusgrupp. Syftet med grupperna är att träffa oss i projektet och diskutera frågor som är viktiga för dig. Du kan anmäla dig till fokusgrupperna på de öppna husen eller via webben..

Läs mer

Läs frågor och svar om lokaliseringsbeslutet och om hur vi planerar att bygga om vägen.

Om vägsträckan

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa (totalt ca 27 km) ingår som riksväg i det allmänna vägnätet. Vägen sträcker sig genom Gottröra, Rimbo och Finsta. Den utgör en viktig förbindelse mellan Norrtälje/Kapellskär och Arlanda/Uppsala/Mälardalen och är utpekad som riksintresse för kommunikationer på grund av sin funktion att binda samman hamnen i Kapellskär med E4. Vidare passerar den genom ett jordbrukslandskap med höga kulturmiljövärden.

Vägen inom Stockholms län är olycksdrabbad och har låg vägstandard samt sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Vägen har delvis nedsatt hastighet till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. Trafikflödet på väg 77 uppgår i dagsläget till mellan 3 300 och 9 500 fordon per dygn. Trafikprognoser för år 2030 visar på en ökning till ca 9 000 – 13 000 fordon per dygn.

Boende längs vägen berörs av trafikbuller och vägen utgör också en barriär i området. Området har stor betydelse ur kulturmiljösynpunkt och det finns ett stort antal kända och troligtvis även okända fornminnen.

Väg 77 är ett riksintresse för näringslivets transporter och är en viktig tvärförbindelse mellan E4 (trafikplats Knivsta) och E18 (trafikplats Rösa). Ändamålet med projektet är att förbättra standarden (framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet) för godstrafiken och näringslivets transporter samt minska vägens påverkan av boendemiljöer.

Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 77.