Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på informationsmöte

Vi planerar för att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Nu bjuder vi in till ett kombinerat öppet hus och informationsmöte om sträckan förbi Finsta.

Sträckan förbi Finsta är mellan Lövhamra och trafikplats Rösa. I arbetet med vägplanen har vi nu ett preliminärt förslag till ombyggnad av sträckan att visa. Kom förbi och ställ frågor.

Tid och plats

Måndagen den 11 juni, Skederids församlingshem, Skederids allé 23 i Finsta.

Vi finns på plats mellan klockan 19.00 och 21.00, presentation äger rum klockan 19.30.

Trafikverket och vår konsult ÅF deltar. Varmt välkommen!

Övriga möten som vi har kallat till via brev och e-post

Vi vill även informera om att vi har bjudit in särskilt berörda till ett möte den 7 juni. Inbjudan har gått ut via brev.

Du som har anmält dig till en fokusgrupp, som diskuterar denna vägplan, har fått en inbjudan via e-post till ett möte den 11 juni.

Om projektet

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa (totalt ca 27 km) ingår som riksväg i det allmänna vägnätet. Vägen sträcker sig genom Gottröra, Rimbo och Finsta. Den utgör en viktig förbindelse mellan Norrtälje/Kapellskär och Arlanda/Uppsala/Mälardalen och är utpekad som riksintresse för kommunikationer på grund av sin funktion att binda samman hamnen i Kapellskär med E4. Vidare passerar den genom ett jordbrukslandskap med höga kulturmiljövärden.

Vägen inom Stockholms län är olycksdrabbad och har låg vägstandard samt sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Vägen har delvis nedsatt hastighet till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. Trafikflödet på väg 77 uppgår i dagsläget till mellan 3 300 och 9 500 fordon per dygn. Trafikprognoser för år 2030 visar på en ökning till ca 9 000–13 000 fordon per dygn.

Boende längs vägen berörs av trafikbuller och vägen utgör också en barriär i området. Området har stor betydelse ur kulturmiljösynpunkt och det finns ett stort antal kända och troligtvis även okända fornminnen.

Väg 77 är ett riksintresse för näringslivets transporter och är en viktig tvärförbindelse mellan E4 (trafikplats Knivsta) och E18 (trafikplats Rösa). Ändamålet med projektet är att förbättra standarden (framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet) för godstrafiken och näringslivets transporter samt minska vägens påverkan av boendemiljöer.

Det övergripande projektmålet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 77.