Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Välkommen på samrådsmöte om etapp 2

Vi planerar för att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Nu bjuder vi in till samrådsmöte om etapp 2, vägplanen för delsträckan Eknäs–Salmunge, förbi Rimbo.

Vi bjuder in till mötet för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

På mötet informerar vi om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag på utformning
  • förslag på indragning av allmän väg
  • påverkan på avvattningsföretag
  • anslutningar till det allmänna vägnätet
  • innehåll och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning.

Tid och plats

Måndagen den 17 juni, klockan 18.00–21.00 på Sundsta Säteri i Norrtälje. Vid klockan 18.30 gör vi en presentation. Trafikverket och vår konsult ÅF deltar.

Underlag

Handlingar inför mötet finns tillgängliga här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 2 på sidan för Dokument. I handlingarna finns det illustrationskartor som visar vägsträckningen.

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter muntligt under mötet eller skriftligt till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 780 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 25 augusti. Ange diarienummer TRV 2014/96335.

Om projektet

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa (totalt cirka 27 km) ingår som riksväg i det allmänna vägnätet. Vägen sträcker sig genom Gottröra, Rimbo och Finsta. Den utgör en viktig förbindelse mellan Norrtälje/Kapellskär och Arlanda/Uppsala/Mälardalen och är utpekad som riksintresse för kommunikationer på grund av sin funktion att binda samman hamnen i Kapellskär med E4. Vidare passerar den genom ett jordbrukslandskap med höga kulturmiljövärden.

Vägen inom Stockholms län är olycksdrabbad och har låg vägstandard samt sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Vägen har delvis nedsatt hastighet till 50 km/tim. Gång- och cykeltrafiken är delvis separerad inom samhällena men i övrigt hänvisad till den smala vägbanan. Trafikflödet på väg 77 uppgår i dagsläget till mellan 3 300 och 9 500 fordon per dygn. Trafikprognoser för år 2030 visar på en ökning till cirka 9 000–13 000 fordon per dygn.