Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Möjlighet att yttra sig om förändring av del av väg 825 till enskild

Trafikverket har utrett om den del av väg 825 på Ekerö som går genom totalförsvarsanläggningen, ska dras in och bli enskild. Utredningen visar att vägen bör dras in och bli enskild.

Försvarsmaktens planerade utvidgning av skyddsobjektet gör att allmän trafik inte längre är lämplig på den del av vägen som går genom totalförsvarets anläggning. Försvarsmakten har även fortsatt ett behov av att vägarna fram till anläggningen (på östra och västra sida) ska fortsätta att vara statliga.

Möjlighet att yttra sig till den första februari

Utredningen är utskickad för att ge möjlighet för berörda sakägare, kommunen och andra myndigheter att yttra sig. För att även nå eventuellt berörda som inte fått utskick annonseras frågan i lokal media under vecka 51. Berörda har möjlighet att yttra sig fram till den 1 februari 2021.

Väghållningsmyndigheten beslutar

Efter inkomna yttranden från sakägare, kommunen och andra myndigheter yttrar sig Länsstyrelsen och sedan beslutar väghållningsmyndigheten Trafikverket på central nivå om vägen förblir statlig eller dras in och blir enskild.

Vid en indragning av vägen övergår väghållning och alla eventuella väganordningar, som till exempel belysning, räcken, skyltar med mera till den nya väghållaren.

Om vägen blir enskild öppnas ett nytt ärende hos Lantmäteriet. Det är det ärendet som beslutar om huruvida vägen kan stängas för allmän trafik eller inte i en avvägning av olika intressen.

Handlingar för yttrande

Vill du yttra dig i ärendet finns aktuella handlingar nedan att ladda ned. Ange ärendenummer TRV 2018/46540 i mejlet/brevhuvudet i yttrandet samt ditt namn och din adress. Yttranden lämnas skriftligt antingen via e-post eller post till Lyonel Aguilar, utredare. E-postadress: lyonel.aguilar@trafikverket.se. Postadress: Trafikverket, Region Stockholm, 172 90 Sundbyberg.

Handlingar ärende TRV 2018/46540

Trafikutredning Lovön (pdf)

Utskick till sakägare (pdf)

Läs mer om utvidgningen av skyddsobjektet på Fortifikationsverkets webbplats här