Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En bil står parkerad

E18, Bergshamra–Arninge, teststräcka för miljö- och trafikmätningar

Vi har testat ny teknik för att samla in trafik-, väder- och miljödata vid en av våra mest trafikerade vägar. Syftet har varit att få underlag till att kunna utveckla en trafikstyrning som bidrar till renare luft.

På E18 mellan trafikplats Bergshamra i Solna och Arninge i Täby har Trafikverket testat en ny sorts sensorer för att mäta halterna av partiklar, kväve- och koloxider. Dessutom har kameramätningar utförts för att via registreringsskyltarna få uppgifter om fordonens miljöklasser, och på så vis kunna beräkna utsläpp och halter de olika fordonen ger upphov till.  På platsen fanns också en vägväderstation som samlade in uppgifter om meteorologiska förhållanden.

En utvecklad trafikstyrning

Trafikverket genomför mätningarna som en del av Stockholms läns åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. Sträckan är vald eftersom detta är en av de sträckor där normvärdena överskrids och där människor riskerar att exponeras för höga halter luftföroreningar. Syftet med projektet har bland annat varit att få underlag som kan användas till en utvecklad trafikstyrning, som bidrar till minskad påverkan på luftkvaliteten. Det kan exempelvis handla om situationsanpassade hastigheter, utökad realtidsinformation till trafikanterna eller trafiksignaler som reglerar påsläpp vid motorvägspåfarter. Mätresultatet och figur över hur mätningarna använts för att förstå olika fordonskategoriers påverkan på NO2-halter kan ni se nedan.

 

Figuren visar fordonsfördelning i relation till emissionsfördelning av NO2 under vardagar  längs med Essingeleden, Stockholms stad (graf av Max Elmgren, SLB-analys). Se vidare hur dessa resultat använts i rapporten Essingeleden, en sammanställning av halter, åtgärder och konsekvenser, publikation 2019:077. 

Region Stockholm har nu sökt och erhållit finansiering för forskningsprojektet Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät. För mer information, se vidare i Trafikverkets forskningsdatabas (extern länk).

Projektet har kommit igång under år 2020 och erhållit resultat i form av delrapporter. Bland annat har resultat erhållits om hur covid-19-pandemin påverkat trafikflöden och luftkvalitet på sträckan, och hur variabel hastighet skulle kunna användas för att minska luftföroreningshalterna. Till exempel skulle hastigheten kunna sänkas från 80 till 60 km/tim om dygnsmedelvärdet av PM10 överstiger miljökvalitetsnormen[1] eller styras utifrån trafikflödena. Normvärdet är 50 mikrogram/m3 eller över under högst 35 dygn.