Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med slänt och bullerskärm.Vägen med gräsklädds slänter samt bullerskärm.

Vägen med gräsklädda slänter och bullerskärm.

Om kommande samråd och pågående bullerutredning

Vi planerar att bredda E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg. Här kan du läsa om vad vi gör just nu och vad som händer framöver.

Sedan våren 2020 håller vi på att ta fram en vägplan för att kunna bredda E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg. Det ingår även att bygga om de båda motorvägsbroarna så att de får tre körfält i vardera riktning. Projektet är en del av Trafikverkets arbete med att anpassa infartsleder till följd av nya resmönster när E4 Förbifart Stockholm öppnar 2030.

Vi har lämnat underlag till Länsstyrelsen

Under förra året hade vi ett tidigt samråd och nu har vi lämnat underlag till Länsstyrelsen för att de ska kunna avgöra om projektet kan tänkas ha en betydande miljöpåverkan. Trafikverket har gjort bedömningen att projektet inte har det. Om Länsstyrelsen kommer fram till att projektet har stor miljöpåverkan behöver vi ta fram en separat miljökonsekvensbeskrivning.

I underlaget till Länsstyrelsen finns vår så kallade samrådsredogörelse med alla 55 synpunkter som inkom under det tidiga samrådet samt Trafikverkets svar på synpunkterna. Denna kommer bli tillgänglig i samband med nästa samråd för allmänheten och berörda.

Planering av samråd

Vi planerar ett samråd som troligtvis blir digitalt med hänsyn till rådande situation med Covid-19. Det innebär bland annat att du kommer att kunna ta del av information här på webben och via ett digitalt möte. På grund av Covid-19 kan Trafikverket antagligen inte genomföra ett fysiskt möte som är brukligt vid samråd.

Tidpunkten för samrådet beror delvis på Länsstyrelsens kommande beslut om de anser att projektet har betydande miljöpåverkan. Blir det så kommer vi att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och göra samrådet när den är klar och godkänd av Länsstyrelsen. I sådana fall blir samrådet troligtvis först 2022.

Än så länge planerar vi för att kunna ha samrådet i år och hoppas kunna genomföra det efter semestern. När vi vet tidpunkten för samrådet kommer vi att informera om det här på webben.

Vi planerar att kommunicera om samrådet i lokaltidningarna, Länstidningen Södertälje och om möjligt även i Södertäljeposten samt i sociala media. I samband med samrådet kommer du att kunna ta del av information och handlingar här på webben. Berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter får information via brev.

Bullerutredning

I arbetet med vägplanen ingår att göra olika utredningar, bland annat en bullerutredning. Under februari genomförde vi en inledande inventering av fastigheter som vi tidigare har bedömt är påverkade av trafikbuller. I samband med detta undersökte vi fastigheternas utformning (uteplatser, fasader, friskluftsventiler med mera). Vi gjorde inga nya bullermätningar för att mäta motorvägsbuller. Våra bullerberäkningar och förslag på åtgärder kommer att presenteras vid kommande samråd och i samrådshandlingar.