Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelvägens placering och sträckning

Placering av gång- och cykelväg längs med väg 259, Glömstavägen, Huddinge kommun

Vad har hänt?
Ett öppet hus genomfördes den 19 september 2017 där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt de berörda. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Under perioden den 8 - 25 september fanns möjligheten att inkomma med synpunkter på samrådsunderlaget. Sammanlagt inkom det ett 20-tal yttranden.

Samrådsunderlaget berörde inte vilken sida av väg 259 som gång- och cykelvägen ska byggas. Inkomna synpunkter, både vid öppet hus samt de skriftliga, hade olika uppfattningar om val av sida men en majoritet förespråkade den norra sidan. 

Beslut om placering av gång- och cykelväg
Trafikverket har tagit beslut att den norra sidan är den mest fördelaktiga placeringen av gång- och cykelvägen utifrån förutsättningar i projekteringen, samordning med Tvärförbindelse Södertörn, information från samråd samt inkomna synpunkter.

Beslutet är grundat på att de flesta av målpunkterna samt största delen av bebyggelsen är belägen på den norra sidan. Huddinge kommun är positiva till att gång- och cykelvägen i första hand byggs på norra sidan.

Gång- och cykelvägens sträckning är mellan Gamla Stockholmsvägen i väster och Katrinebergsvägen i öster, en sträcka på ca 2,7 km. Längst västerut kommer den nya gång- och cykelvägen att ansluta till befintlig gång- och cykelväg på södra sidan via en passage i plan över väg 259 Glömstavägen. Exakt placering av passagen är under utredning.