Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafikverkets utgångspunkt är att undvika störningar och skador under byggtiden.

Störningar och skador

Störande buller fram till 2019

Byggandet av den nya pendeltågsstationen Vega kommer att innebära störande buller under hela byggtiden fram till år 2019. All byggnation och de många transporterna medför störande buller vilket är oundvikligt men samtidigt beklagligt. Därför eftersträvar Trafikverket att i möjligaste mån begränsa olägenheterna. Arbetet utförs under dagtid och vid de tillfällen när arbetet även pågår nattetid kommer berörda att få särskild information. När vi tvingas att utföra arbete på natten gäller det oftast åtgärder på järnvägen. De äger i så fall rum mellan 01:00 – 05:00 då det inte passerar några tåg.

Vad byggs nu?

Byggnationen består av den nya pendeltågstationen Vega med mittplattform, två järnvägsbroar över gator inklusive gångbro, en järnvägsbro över gång- och cykelväg, en gång- och cykelbro över järnvägen och bullerskyddskärmar.

Mycket av grundläggningsarbetena är klara och tre broar är på plats. Den västra av järnvägsbroarna vid stationstorget är byggd. Gång- och cykelbron över järnvägen är på plats. Tågtrafiken har flyttas till tillfälliga spår så att de andra järnvägsbroarna samt stationshuset kan byggas.

Bullermätningar

Vid varje nytt arbetsmoment görs en bullermätning. De arbeten som ligger närmast i tiden är betongpålning för att kunna bygga stöd för bron, landfästen och pelare. En åtgärd för att dämpa bullret som redan nu används är att lägga en träkloss mellan hammaren och pålen istället för att stål slår mot stål. För mellanstöden till bron ska stålrörspålar borras ned och då kommer en ny bullermätning att genomföras.

Sprängningar

Sprängningsarbeten vid Vega pendeltågsstation är avslutade.


Om byggnadsarbeten leder till störningar och skador

Trafikverket försöker att undvika att byggnadsarbetena leder till störningar och skador. Det är tyvärr inte alltid möjligt. Trafikverket ersätter skador där det är visat att våra arbeten orsakat skadan. Innan byggnadsarbetena påbörjas gör vi en besiktning på alla fastigheter inom riskavstånd.

Exempel på skador som kan orsakas av byggarbeten är:

  • Skador på egendom, till exempel sättningar i husgrunden och sprickor på byggnader.
  • Ekonomiska skador, till exempel inkomstbortfall i en rörelse.
  • Skador på hälsan, till exempel sömnstörningar.

Kontakta oss

Kontakta oss om du känner dig störd av bygget eller drabbas av en skada. Ju tidigare vi får en anmälan om en störning eller skada desto bättre. Då försöker vi hitta olika åtgärder för att minska störningen och begränsa skadan.

  • Gunnar Hammar, projektledare tel: 010-123 51 63
  • Eva Lexén, delprojektledare, tel: 010-123 70 29

 
Så ansöker du om ersättning för en skada

Gör en skriftlig anmälan som beskriver skadan, vad som hänt och dina anspråk på ersättning. Ange namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och datum då skadan uppstod. Bifoga handlingar som visar skadan och ditt ersättningsan¬språk, till exempel fotografier och kvitton. Skicka din anmälan till:

Trafikverket Projekt Vega pendeltågstation
att: Eva Lexén
172 90 Sundbyberg

När din anmälan kommit till oss gör vi en skadeutredning för att bedöma skadan. Efter bedömningen lämnar vi ett skriftligt besked till dig per brev. Du får också en kopia av skadeutredningen.

Är du inte nöjd med vårt besked eller om det kommer fram nya omständigheter som du vill föra fram, kan du begära att vi gör en omprövning.

Krav för ersättning av skada

För att få rätt till ersättning ska vissa krav vara uppfyllda:

  • Det ska vara en viss typ av störning som gjort att skadan uppstått: störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ – till exempel buller, vibrationer eller försvårat tillträde till rörelse.
  • Du ska visa skadan: du måste visa att en skada uppstått. Det kan göras på flera sätt, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.
  • Det ska finnas ett samband mellan vårt arbete, störningen och skadan: du ska visa att det är vårt arbete som har lett till störningen och skadan.
  • Du ska ha försökt att begränsa skadan: du ska, inom rimliga gränser, ha försökt att begränsa skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler störningar och skador till Trafikverket.
  • Orts- och allmänvanliga störningar: störningar som redan förekommer i området eller är så kallade allmänvanliga är störningar som man får tåla om de förekommer på en rimlig nivå. Buller från befintlig järnväg ger till exempel inte rätt till ersättning. Re­geln om att man får tåla vissa störningar gäller inte om vi varit oaktsamma i vårt arbete.