Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund åtgärdsvalsstudie ABC-stråket

Axeln Uppsala-Arlanda-Stockholm är en tillväxtzon med stor potential att fortsätta växa. Begränsningar i infrastruktur och bostadsbyggande är idag det som tydligast hindrar ytterligare tillväxt.

Infrastrukturen längs ABC-stråket (Uppsala-Arlanda/Stockholm) bidrar i hög grad till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregion och att stärka dess konkurrenskraft. En hög regional tillgänglighet skapar förutsättningar för gemensamma marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande.

Resandebehovet och marktransporterna till och från Arlandaområdet förväntas öka till följd av förväntad ökning av flygresandet och genom en ökning av arbetstillfällen med anledning av exploateringar i området.

Ostkustbanan (OKB) mellan Stockholm och Uppsala har idag kapacitetsbrist. Arbetspendlingen mellan Uppsala och Stockholm är idag mycket stor och förväntas öka ytterligare när arbetsmarknaden förstoras. Järnvägens andel av pendlingstrafiken mellan Stockholm och Uppsala sjunker, vilket leder till en ökad vägtrafik.

Europaväg 4 mellan Uppsala och Stockholm är idag utbyggd till motorvägsstandard med två körfält i vardera riktningen (Upplands Väsby – Stockholm fler än två körfält).

Det finns ett starkt tillväxttryck i hela stråket genom planer på större bostadsexploateringar. Detta föranleder behov/önskemål om ytterligare tågstopp och utveckling av stationsfunktioner efter OKB och/eller nya väganslutningar till E4 längs stråket SkavstabyArlanda – Uppsala.

I Nationell Plan för Transportsystemet 2014-2025 finns Ostkustbanan Skavstaby-Arlanda-Uppsala med som en namngiven brist.

I Länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 finns ABC-stråket Uppsala-Arlanda/Stockholm med som en namngiven brist.

Tidigare och pågående studier/utredningar

Under 2000-talet har ett antal utredningar gjorts för OKB mellan Stockholm och Uppsala. Utredningarna har haft olika syften och geografisk utbredning. Det är både brist- och kapacitetsutredningar men även mer tekniska utredningar inför utpekande av riksintressen för ytterligare två spår. Bland annat gjordes en strategisk stråkstudie för sträckan Stockholm – Uppsala 2011. Sammantaget finns en stor kunskapsbank, särskilt sträckan Arlanda-Stockholm.

  • Två åtgärdsvalsstudier är genomförda, en för Bergsbrunna i Uppsala och en för Arlanda.
  • Trafikverket Region Stockholm har beställt en utredning av lokaliseringsalternativ som underlag för att genomföra järnvägsplan för Skavstaby-Arlanda.
  • Trafikverket Region Stockholm håller på att slutföra en riksintresseprecisering av två nya spår på Ostkustbanan mellan Tomteboda och Uppsala.
  • Trafikverket Region Stockholm genomför ett åtgärdsval för Märsta station.
  • Trafikverket Region Öst genomför ett åtgärdsval för plankorsning i Knivsta.
  • Trafikverket arbetar med en handlingsplan (klar 2015) med åtgärder för de 300 mkr som finns avsatta till särskilda trimningsåtgärder på Ostkustbanan, Stockholms C – Uppsala under åren 2016-2020.