Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

Trafikverket börjar nu sitt arbete med en åtgärdsvalsstudie för trafiken som går genom Öregrund fram till färjeläget i Öregrund.

Vi gör det eftersom framkomligheten och trafiksäkerheten för trafiken genom Öregrund tätort och särskilt till färjeläget är en utpekad brist i länstransportplanen för Uppsala län år 2014 till år 2025.

När trafiken till och från Gräsö via Gräsöleden (cirka 1 km färjeled) är intensiv blir det köbildningar genom Öregrund. Särskilt på sommaren och vid storhelger. Vilket i sin tur leder till svårigheter för trafikanter att ta sig fram i Öregrund. Kollektivtrafiken kan i dag inte angöra färjeläget, utan bussarna stannar cirka 1 km innan färjeläget.

När Trafikverket gör en åtgärdsvalsstudie analyserar vi de brister som den regionala planen innehåller. Genom dialog med intressenter kan vi identifiera de brister och behov som finns. Det är framförallt näringsliv, föreningar och andra organisationer som lever och verkar i närheten av vägen som vi i ett första steg har dialog med.

Detta har Trafikverket gjort tidigare i Öregrund

Trafikverket har tidigare gjort mindre justeringar i Öregrund för att förbättra situationen. Till exempel busshållplats i vändplatsen och tillgänglighetsanpassat hållplatsen. Trafikverket har också målat om delar av vägen för att ge bättre utrymme för gång och cykel.

Under 2018 kommer vi också bygga en tillfällig busshållplats tillsammans med Uppsala länstrafik. Under 2018 kommer Färjerederiet att testa trafikera Öregrund–Gräsö med två färjor regelbundet under sex veckor. Vi kommer under sommaren även att lägga ny beläggning mellan färjeläget och bensinstationen vid infarten till Öregrund.

Då ska studien vara klar

Arbetet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie är indelad i fyra faser. Vintern 2018-2019 kommer vi vara klara med en slutrapport med förslag till åtgärder.

Fas 1: Initiera: december 2017

Första arbetsgruppsmöte: januari 2018

Fas 2: Förstå situationen: januari–mars 2018

Dialogmöte 1 (alternativt likvärdig kunskapsinhämtning) med intressenter mars 2018

Fas 3: Pröva tänkbara lösningar: april–maj 2018

Under denna period kommer vi att diskutera möjliga åtgärdsförslag och pröva måluppfyllelsen för dessa. Inhämtning av kunskap kommer att ske med hjälp av intressenter.

Fas 4: Forma inriktning och rekommendera åtgärder: augusti–december 2018

Processen med åtgärdsvalsstudien ska vara avslutad 2018-11-30. Vi publicerar vår slutrapport vintern 2018/2019.