Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 282, anslutning Södra Gunsta

Uppsala kommun planerar för cirka 1 500 nya bostäder i området Södra Gunsta vid väg 282 öster om centrala Uppsala. Därför ska Trafikverket hitta en lämplig lösning så att trafiken till och från det nya bostadsområdet kan komma på och av väg 282.

Väg 282 förbinder Uppsala med flera samhällen öster om staden. Vägen är ett viktigt stråk för pendlingstrafik och även semestertrafik till Roslagen under sommarhalvåret.

Uppsala kommun planerar för omkring 1 500 nya bostäder i utbyggnadsområdet Södra Gunsta vid väg 282. Fler bostäder innebär mer trafik. Därför ska Trafikverket ta fram en vägplan för att utreda hur trafikförsörjningen till Södra Gunsta och till befintliga bostäder kan lösas, samtidigt som trafiken på väg 282 ska flyta. Lösningen ska omfatta bilister, gående, cyklister och kollektivtrafik. Uppsala kommun har i sin detaljplan visat att den nya anslutningen till väg 282 ska ligga i ungefärlig höjd med Broby hage.

Projektet är prioriterat av Uppsala kommun, som betalar hela kostnaden för att ta fram vägplanen.

Vad händer nu och när kan jag påverka?

Under hösten 2017 studerade vi utformning och placering av en cirkulationsplats mer i detalj. Utifrån inkomna synpunkter på det förslag som vi visade på öppet hus i oktober 2017 har vi fortsatt arbeta med vägplanen och ställa samman ett färdigt förslag.

Arbetet med vägplan pågår. Förslaget till vägplan kommer att ställas ut för granskning under 2018. Det blir ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

I samband med detaljutformningen har vi samråd om utformning och miljö med enskilda som är särskilt berörda, med allmänheten och med andra myndigheter. Dessutom för vi en kontinuerlig dialog med Uppsala kommun.

Samrådet är en pågående process under hela arbetet med vägplanen. Du kan alltid höra av dig om du undrar över något.

Vad har vi gjort?

Arbetet med vägplanen startade under våren 2017. I ett första skede gjorde vi en trafikanalys som visade att en cirkulationsplats är den bästa lösningen när det nya bostadsområdet är Södra Gunsta är utbyggt.

Under våren 2017 tog vi fram ett underlag inför länsstyrelsens beslut om projektet kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Detta samrådsunderlag samråddes med myndigheter, organisationer och allmänheten under juni.  Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Vi har haft samråd om utformning och miljö under hösten 2017 och samrådsredogörelsen har uppdaterats efter dessa
tillfällen.

Under hösten 2017 studerade cirkulationsplatsens utformning och placering mer i detalj. För att kunna detaljprojektera har vi gjort en del fältundersökningar. Vi har bland annat genomfört en arkeologisk utredning, en naturvärdesinventering och en bullerinventering.

Åtgärdsvalsstudie för väg 282

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för att hitta de bästa sätten att öka tillgängligheten och säkerheten mellan E4 och Almunge längs med väg 282. I åtgärdsvalsstudien lyfter man blicken på en längre sträcka av väg 282, medan vägplanen hanterar enbart anslutning av det nya bostadsområdet Södra Gunsta till väg 282.

Åtgärdsvalsstudien blev klar i slutet av 2017.

Mer information om åtgärdsvalsstudien hittar du via länken nedan.
Åtgärdsvalsstudie väg 282 E4-Almunge