Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plankorsning med bommar, ljus och ljud.

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan

Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Vi planerar också att lägga till ett nytt vändspår.

I centrala Uppsala korsas järnvägen av två gator: S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Båda gatorna har mycket trafik, på S:t Olofsgatan bil-, gång- och cykeltrafik, på S:t Persgatan gång- och cykeltrafik. Tågtrafiken är intensiv och bommarna ligger nere ofta och länge. På vardagar mellan kl. 7 och 9 är bommarna nere 40 procent av tiden.

Vi planerar att bygga om båda korsningarna till planskilda korsningar, vilket innebär att respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Syftet med ombyggnaden är att förbättra säkerheten och framkomligheten på S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan.

Projektet utökades 2020 med ett nytt vändspår, parallellt med nuvarande järnvägsspår. Vändspåret behövs för att hantera ökad tågtrafik på Uppsala central. Filmen nedan visar planer för Uppsala planskilda korsningar med vändspår.

(Filmen saknar ljud. Vid den planerade korsningen för S:t Olofsgatan går väg för fordon och gång- och cykeltrafik under järnvägen. Fri höjd för GC-trafik är 2,7 meter och för körbanor 4,2 meter. Vid den planerade korsningen för S:t Persgatan går väg för gång- och cykeltrafik under järnvägen. Fri höjd för GC-trafik är 2,7 meter. Vändspåret planeras öster om dagens befintliga spår, norr om centralstationen.)

Vad händer just nu i projektet?

Vi arbetar med att ta fram en järnvägsplan där vi utreder hur järnvägens ombyggnation påverkar miljön i staden. Vi gör bland annat en bullerutredning där vi studerar hur bullerutbredningen från järnvägen kommer att se ut efter ombyggnationen och vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta.

Du kan läsa mer om planläggningen och de utredningar vi gör i planläggningsbeskrivningen som finns längre ned på denna sida. Där informerar vi också om våra samråd och hur du som berörs av projektet kan komma i kontakt med oss.

I arbetet med att planera ombyggnaden har vi ställts inför komplicerade frågor när det gäller till exempel buller, siktlinjer och grundvattennivåer. Trafikverket och Uppsala kommun är överens om att frågorna är av sådan vikt att fördjupande utredningar är nödvändiga. Utredningarna görs i form av en järnvägsplan. Du hittar förslagen till lösningar på vår dokumentsida.

För att kartlägga markförhållandena som grundvattennivåer och sättningar, har vi ett kontrollprogram där vi kontinuerligt mäter och följer upp markförhållandena kring järnvägen.

Ombyggnationen kommer att vara ett stort ingrepp i Uppsalas centrala stadsmiljö. Den kommer att orsaka störningar under byggtiden och en förändrad stadsbild. Det är angeläget att vi hittar de mest hållbara lösningarna.

Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t Olofsgatan, som bägge har vunnit laga kraft. Läs mer här.

När börjar vi bygga?

Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. Detta innebär att projektet har finansiering, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra ombyggnaden. I planen ligger finansieringen år 2024 - 2029. Det betyder att järnvägsarbetena tidigast kan starta 2024. Förberedande arbeten i form av ledningsomläggning har redan påbörjats.
Trafikverket tillsammans med Uppsala kommun samfinansierar projektet.