Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 288 Gimo-Börstil

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 288 mellan Gimo och Börstil.

Samråd skjuts fram – nytt skissförslag på gång

Det planerade samrådet i början av 2021 skjuts fram i tiden och vi kommer att göra ett nytt skissförslag för hur vi ska bygga om väg 288 vid Hökhuvud. Vi måste se över hur vi kan optimera ombyggnationen så att vi kan öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på vägen utan att kostnaderna blir för höga.

Inriktningen är fortsatt att så stor del av sträckan som möjligt ska bli mötesseparerad, men utan nysträckningen förbi Hökhuvud.

För att hålla budgeten kommer en del av sträckan att kvarstå som ej mötesseparerad och med hastighet 80 km/h, men väg 288 kommer att få förbättrad framkomlighet (kortare restid) och ökad trafiksäkerhet som helhet på sträckan. Även de delar som vi inte bygger om till mötesfri väg kommer vi att se över i form av åtgärder för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Att vi ändrar i tidplanen kommer inte att ha någon påverkan på kostnaderna, ett billigare lösningsalternativ tas fram för att vi ska hålla budget. Däremot innebär det antagligen en mindre tidsförskjutning då vi får svårt att klara byggstart 2023. I dagsläget räknar vi med en förskjuten byggstart om cirka 6 månader.

När det nya skissförslaget är klart bjuder vi in till samråd.

Bakgrund

Under sommaren 2020 genomförde vi samråd för några olika korridoralternativ för att bygga ny väg runt Hökhuvud, på väg 288 mellan Gimo och Börstil. Under hösten har vi arbetat med att ta fram ett mer detaljerat förslag för hur vägen ska utformas, i de korridorer som i samrådet kallades turkos och grå.

Parallellt med planläggningsarbetet har vi tillsammans med Region Uppsala, Östhammars kommun och andra externa parter arbetat för att hitta finansiering av ombyggnationen enligt detta förslag. Slutsatsen har blivit att ett billigare lösningsalternativ måste tas fram. Vi måste se över hur vi kan optimera ombyggnationen så att vi kan öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på vägen utan att kostnaderna blir för höga. Därför kommer det samrådsskede som planerats för början av 2021 att skjutas fram i tid till dess att vi upprättat ett nytt skissförslag för vägen.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Alexander Dufva, projektledare, telefon 010-123 02 46, e-post alexander.dufva@trafikverket.se

Väg 288 förbinder Uppsala-Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Trafikverket gjorde under 2016 en åtgärdsvalsstudie för väg 288 på sträckan Gimo-Börstil. Rekommendationen i åtgärdsvalsstudien blev ombyggnad av befintlig väg i 80 km/tim samt med åtgärder som förbättrar för kollektivtrafik, gång och cykel. Detta alternativ bedömdes ha stor nytta till medelhög kostnad. Vägombyggnad i befintlig sträckning för 100 km/tim redovisades också men bedömdes ha medelstor nytta till hög kostnad. Region Uppsala, i egenskap av planupprättare, har emellertid gått vidare med alternativet 100 km/tim och har prioriterat det i den länsplan som togs fram för perioden 2018-2029.

Trafikverket upprättar nu en vägplan för ombyggnad till mötesfri väg med 100 km/tim mellan Gimo och Börstil. Planarbetet inleddes under hösten 2019, och pågår fram till våren 2022. Samråd med allmänheten skedde under sommaren 2020 för korridorval runt Hökhuvud. Samråd för ett mer detaljerat vägförslag i den valda korridoren är planerat till början av 2021. Det slutliga förslaget till vägplan kommer sedan att ställas ut för allmänhetens granskning i slutet av 2021.

Vägplanen kommer även att omfatta gång- och cykelförbindelse mellan Gimo och Börstil, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.