Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 282, anslutning Södra Gunsta

Uppsala kommun planerar för cirka 1 500 nya bostäder i området Södra Gunsta vid väg 282 öster om centrala Uppsala. Därför ska Trafikverket hitta en lämplig lösning så att trafiken till och från det nya bostadsområdet kan komma på och av väg 282.

Byggstart 2022

Vi söker tillstånd för vattenverksamhet för de planerade åtgärderna på väg 282, anslutning södra Gunsta. Denna process innebär att byggstarten förskjuts till tidigast våren 2022.

Tidigare utredningar visade att projektet inte bedömdes påverka allmänna och enskilda intressen, med den begränsade åtgärden i grundvattnet som krävs för att anlägga den nya gång- och cykeltunneln under väg 282. En förutsättning för att projektet ska falla under den undantagsbestämmelse som finns i lagstiftningen är att det ska vara uppenbart att ingen påverkan sker.

I takt med att vi kommer närmare byggstart så blir detaljerna tydligare. I det avslutande utredningsarbetet framkom ny kunskap som innebär att vi inte längre anser det vara uppenbart att påverkan på allmänna och enskilda intressen kommer att utebli. Så som lagstiftningen ser ut måste vi därför söka prövning i Mark- och miljödomstolen. För detta behöver vi vidta vissa kompletterande utredningar, samt samråda med de fastighetsägare som kan bli berörda.

När vi söker tillstånd för vattenverksamhet innebär det att vi låter en domstol pröva om våra försiktighetsåtgärder är tillräckliga för att minimera påverkan på allmänna och enskilda intressen. En försiktighetsåtgärd kan till exempel vara att vi pumpar in vatten i marken för att hålla uppe grundvattennivån och på så sätt undvika sättningar.

Att skjuta på byggstarten och söka tillstånd för vattenverksamhet kommer sannolikt att påverka kostnaderna för projektet, men det är för tidigt att säga i vilken omfattning. Själva vägplanen har vunnit laga kraft och den gäller fortsatt.

Den nya cirkulationsplatsen ska leda till en säker korsning i och med att kommunen bygger ett nytt bostadsområde i Gunsta. Att byggstarten förskjuts har ingen större påverkan i området eftersom bostadsplanerna ligger längre fram i tiden. Det finns i dag ingen brist i korsningen och nuvarande trafikering, utan en säkrare korsning behövs först när de nya bostäderna är klara och då kommer den att finnas på plats. Vår produktion kommer att ske samtidigt som kommunen bygger ut i området.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Nicklas Fowler, projektledare, telefon 010-123 09 18.

Väg 282 förbinder Uppsala med flera samhällen öster om staden. Vägen är ett viktigt stråk för pendlingstrafik och även semestertrafik till Roslagen under sommarhalvåret.

Uppsala kommun planerar för omkring 1 500 nya bostäder i utbyggnadsområdet Södra Gunsta vid väg 282. Fler bostäder innebär mer trafik. Därför har Trafikverket tagit fram en vägplan för att utreda hur trafikförsörjningen till södra Gunsta och till befintliga bostäder kan lösas, samtidigt som trafiken på väg 282 ska flyta. Lösningen ska omfatta bilister, gående, cyklister och kollektivtrafik. Uppsala kommun har i sin detaljplan visat att den nya anslutningen till väg 282 ska ligga i ungefärlig höjd med Broby hage.

Projektet är prioriterat av Uppsala kommun, som betalar hela kostnaden för att ta fram vägplanen samt en stor del av byggnationen.