Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stillastående cyklist.

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Samråd 7-27 juni 2021

Vi planerar att bygga om väg 600 för att göra den säkrare för de som cyklar och går längs vägen. Nuvarande landsväg smalnas av och utrymme för en cykelväg skapas på östra sidan om vägen. Vi separerar gång- och cykelvägen från bilvägen med ett räcke. Dessutom ska ett antal busshållplatser längs vägen byggas om. Några kommer att stängas och några kommer att få en ökad tillgänglighet och en bättre utrustning med till exempel cykelställ.

På grund av den rådande pandemin och restriktioner mot folksamlingar kan vi enbart erbjuda ett digitalt samråd.

Digitalt samrådsmöte

Vi har genomfört ett digitalt samrådsmöte den 14 juni. Vid samrådsmötet presenterade vi samrådshandlingen för vägplanen samt dess formella handläggning. Representanter från Region Uppsala närvarade på mötet för att svara på frågor om busshållplatserna. Vi berättade också om hur det fungerar med ersättning för dig som blir berörd som markägare. Tyvärr kan vi inte publicera den inspelade presentationen från samrådsmötet med hänsyn till GDPR.

Möjlighet till enskilda möten

Efter den allmänna informationen finns det möjlighet till enskilda samtal för den som önskar. Har du ingen möjlighet till digitalt möte eller per telefon går det att begära ett fysiskt möte. Det fysiska mötet måste i så fall hållas utomhus, på minst 2 meters avstånd och med ett så begränsat deltagarantal som möjligt.

För att boka ett enskilt möte, kontakta Nicklas Fowler, projektledare, på telefon 010-123 09 18 eller e-post nicklas.fowler@trafikverket.se

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på samrådsmaterialet lämnas via brev till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 27 juni. Ange ärendenummer
TRV 2020/88386.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Trafikverket Region Öst (Östunagatan 4 i Uppsala), på Uppsala kommuns kontaktcenter (Stationsgatan 12), samt under Dokument här på hemsidan under hela samrådstiden, 7-27 juni 2021.

Ändringar i vägplanen 

Följande justeringar har gjorts på den ritade lösningen sedan samrådsunderlaget:

  • Väderskydd inlagt på hållplats Röbo norrgående
  • Anslutning mot kommunal gång- och cykelväg mot Ulva kvarn införd
  • Ändrad utformning av anslutning mot befintlig väg i slutet på första sträckan (södra Lövstalöt)
  • Tillgänglighetsanpassade hållplatser för Sandbro vägskäl (var tidigare markerad som utgår)
  • Ändrad utformning av busshållplats Björklingegården – justera utformningen så att körbanebredden blir tillräcklig för bilar ska kunna passera en stillastående buss
  • Anpassad refug och överfart vid Röbokorset (Garnisonsvägen)
  • Inskränkningar i vägområdet med anledning av Försvarsmaktens yttrande
  • Vid Svista (ca sektion 6+600) har stödmuren minskats i höjd och slänten ökats mot parkeringen (Svista)
  • Kantsten förlängd vid korsning mot Marsta (ca sektion 6+000) för att skydda mot att vägkanten blir sönderkörd

Frågor?

Kontakta gärna Nicklas Fowler, projektledare, på telefon 010-123 09 18 eller e-post nicklas.fowler@trafikverket.se

Byggstarten av gång- och cykelvägen var tänkt att bli 2021, men är nu planerad till 2022. Som vi berättat tidigare så behöver vi anpassa utformningen av gång- och cykelvägen efter den budget som finns.

Den anpassade lösningen för gång- och cykelvägen skiljer sig från den vägplan som redan vunnit laga kraft. För att få göra de ändringar som vi föreslår, måste vi göra en ändringsplan som redogör för skillnaderna jämfört med den vägplan som finns.

Detta innebär att vi ska förankra ändringsplanen på samma sätt som en vanlig vägplan. Vi kommer därför att genomföra fler samråd med er som bor längs vägen och som påverkas av ändringen.

Ingen betydande miljöpåverkan

I april 2021 fick vi Länsstyrelsens beslut om att projektet inte beräknas medföra betydande miljöpåverkan. 

Vad händer nu?

Nu när Länsstyrelsen har fattat sitt beslut, om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan, går projektet vidare till nästa skede i planläggningsprocessen. När man tar fram en vägplan från grunden innebär det att vi i detta skede börjar detaljprojekteringen av den nya vägen. Eftersom vi gör en ändringsplan finns redan det mesta av underlaget och det är bara förändringarna som vi ska redogöra för.

Just nu pågår det andra samrådet om vårt förslag för ändringsplanen. Efter att samrådstiden är slut sammanställer vi alla inkomna yttranden och uppdaterar samrådsredogörelsen. Vi ser än en gång över förslaget för ändringsplanen och gör eventuella justeringar.

Du hittar samrådsredogörelsen från det första samrådet, i februari, här.

Under hösten räknar vi med att kunna presentera vårt slutliga förslag på ändringsplan. Då är det dags för det som kallas granskning och är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.