Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stillastående cyklist.

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en ca 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Byggstarten av gång- och cykelvägen sker troligen 2021. Senareläggningen av bygget beror på att vi behöver anpassa utformningen efter den budget som finns.

För att öka säkerheten och tillgängligheten kommer vi även att tillgänglighetsanpassa 18 busshållplatser längs sträckan. På ytterligare 8 busshållplatser ska vi göra mindre åtgärder.

Varför kommer inte bygget igång?

När Trafikverket tar fram handlingar för att bygga en väg gör vi kalkyler vid flera tillfällen under processen för att få grepp om den totala förväntade kostnaden. Kostnaden för produktionen (byggandet) är den största posten, men också den som är svårast att bedöma i tidiga skeden. Ju senare i skedet vi är, desto bättre blir våra kalkyler.

Innan ett projekt startar görs alltid en grov kostnadsbedömning. Den grova kostnadsbedömningen gör vissa antaganden, men ibland missar man kostnadsdrivande omständigheter som vi upptäcker i ett senare skede. Det kan till exempel vara en kabelomläggning som visar sig vara speciellt kostsam.

I fallet med väg 600 var det precis det som inträffade. Den senaste kalkylen som vi gör precis innan vi går ut på upphandling av produktion visade en för hög totalkostnad jämfört med budget för att rättfärdiga bygget av den projekterade lösningen. Vi valde då att skjuta upp produktionsstart och göra en oberoende utredning för att hitta möjliga besparingar. Den utredningen visade på potentiella besparingar på upp till 30 mnkr varför vi väljer att ta fram nya förenklade bygghandlingar. Besparingen utgjorde en betydande del av förväntade produktionskostnaderna.

Besparingarna kommer från främst två förändringar:
I den tidigare bygghandlingen var beslutet att behålla befintliga körfältsbredder för biltrafiken. Detta innebar att gång- och cykelvägen skulle byggas som en breddning av befintlig landsväg på långa sträckor. Då vi anser att den nuvarande trafikmängden inte kräver samma bredd på körfält och vägren som tidigare när vägen var Europaväg så kommer vi att smalna av körfälten något. Det möjliggör i sin tur att gång- och cykelvägen kan läggas på befintlig asfalt, givet att vi accepterar en liten breddminskning på gång- och cykelvägen. Tidigare var bredden tänkt att vara 3 m, men i nya utformningen blir bredden 2,7–2,8m. Minimimåttet enligt Trafikverkets utformningskrav är 2,5 m, rekommenderat mått är 3 m.

Utöver geometriförändringarna hoppas vi kunna undvika en del kostsamma åtgärder på befintliga ledningar.