Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Granskning av vägplan

Väg 600 Uppsala–Lövstalöt–Björklinge, gång- och cykelväg, Uppsala kommun

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 600 på sträckan Uppsala–Lövstalöt–Björklinge. Trafikverket vill göra en ändring av den vägplan som finns för sträckan. Läs mer om våra förslag och berätta vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

På grund av en administrativ miss med de digitala handlingarna startar vi om granskningen. De fysiska kopiorna var och är rätt. 

Samrådstid: 4 oktober – 7 november 2021

Plats för handlingar: Underlaget finns på www.trafikverket.se/uppsala-bjorklinge samt på Trafikverket, Östunagatan 4-6, Uppsala och Uppsala kommun, Kontaktcenter, Stationsgatan 12, Uppsala.

Synpunkter: Lämna dina synpunkter senast den 7 november 2021 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2020/88386.

Delgivning: Vägplanen berör följande fastigheter, samfälligheter och skifteslag:

  • Samfälligheten Uppsala Lytta S
  • Drälinge bys skifteslag (Uppsala Drälinge S:1)
  • Fastigheten Uppsala Björklinge-Åsby 7:1
  • Uppsala Högsta (outredd fastighet)

Eftersom känd ägare, styrelse eller förvaltning saknas underrättas ägare, rättighetshavare och delägare om möjligheten till granskning enligt delgivningslagen. Dessutom informeras delägarna i outredda samfälligheter om granskningen genom denna annons.

Mer information: Nicklas Fowler, projektledare, 010-123 09 18.

Vi planerar att bygga om väg 600 för att göra den säkrare för de som cyklar och går längs vägen. Nuvarande landsväg smalnas av och utrymme för en cykelväg skapas på östra sidan om vägen. Vi separerar gång- och cykelvägen från bilvägen med ett balkräcke. Dessutom ska ett antal busshållplatser längs vägen byggas om. Några kommer att stängas och några kommer att få en ökad tillgänglighet och en bättre utrustning med till exempel cykelställ.

Nu ställer vi ut vägplanen för granskning

Nu kan vi presentera ett slutgiltigt förslag till vägplan som kungörs för granskning. Tillsammans med granskningshandlingarna finns en samrådsredogörelse som visar alla synpunkter som förts fram och hur de beaktats och påverkat utformningen av vägen.

Region Uppsala har valt ut väg 600 som en prioriterad sträcka och därför har Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en vägplan för att bygga gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge. För regionen är det viktigt att förbättra möjligheten att cykla säkert även för dem som bor i mindre orter och på landsbygd.

Många faktorer som vägt in till det slutgiltiga förslaget

Vi har fått in många synpunkter under projektets gång, en omfattande planeringsprocess där du har möjlighet att påverka. Genom hela planeringsarbetet har vi lyssnat och vägt in enskilda förslag, synpunkter och önskemål. De har vägts mot allmänna intressen, tekniska regelverk och lagstiftning. En  sammanvägning av alla dessa faktorer har lett fram till det slutgiltiga förslaget.

Vi har samlat vanliga frågor och svar, klicka här för att komma till sidan.

En lösning som fungerar

Vårt förslag har många likheter med Hummelstavägen, mellan Enköping och Västerås. Även Hummelstavägen är en tidigare Europaväg (E18) med samma utformning och bredd som väg 600. Efter att nya E18 kommit till, har vi byggt en gång- och cykelväg som är separerad med balkräcke på Hummelstavägen – precis som vi planerar att göra på väg 600. Här kan vi se att gång- och cykeltrafiken har ökat och att fordonstrafiken som vill komma fram snabbare väljer nya E18 istället för Hummelstavägen.