Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stillastående cyklist.

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Vi planerar att bygga om väg 600 för att göra den säkrare för de som cyklar och går längs vägen. Nuvarande landsväg smalnas av och utrymme för en cykelväg skapas på östra sidan om vägen. Vi separerar gång- och cykelvägen från bilvägen med ett räcke. Dessutom ska ett antal busshållplatser längs vägen byggas om. Några kommer att stängas och några kommer att få en ökad tillgänglighet och en bättre utrustning med till exempel cykelställ.

Ändringsplan efter tidigare laga kraft-vunnen vägplan

Byggstarten av gång- och cykelvägen var tänkt att bli 2021, men är nu planerad till 2022. Vi gör om den gamla vägplanen genom en så kallad ändringsplan, främst på grund att vi behöver hitta en billigare lösning.

Det är dock inte bara ekonomin som gör att vi tänker om. Svensk lag säger att vi inte får använda jordbruksmark i onödan och genom att smalna av befintlig väg slipper vi det. Vägen är i dag bredare än vad regelverket kräver för den här typen av vägar med en överkapacitet som vi kan dra nytta av för att göra en säker cykelväg.

Det gamla förslaget, med en bredare cykelbana och breddad landsväg, var dessutom 20 miljoner dyrare än nuvarande förslag. Vi passar samtidigt på att rätta upp några andra saker som vi ville ändra med det gamla förslaget, bland annat att vi byter sida på norra delen och anpassar några av hållplatserna.

Den anpassade lösningen för gång- och cykelvägen skiljer sig från den vägplan som redan vunnit laga kraft. För att få göra de ändringar som vi föreslår, måste vi göra en ändringsplan som redogör för skillnaderna jämfört med den vägplan som finns.

Detta innebär att vi ska förankra ändringsplanen på samma sätt som en vanlig vägplan. Vi kommer därför att genomföra fler samråd med er som bor längs vägen och som påverkas av ändringen.

Ändringar i vägplanen 

Följande justeringar har gjorts på den ritade lösningen sedan samrådsunderlaget:

  • Väderskydd inlagt på hållplats Röbo norrgående
  • Anslutning mot kommunal gång- och cykelväg mot Ulva kvarn införd
  • Ändrad utformning av anslutning mot befintlig väg i slutet på första sträckan (södra Lövstalöt)
  • Tillgänglighetsanpassade hållplatser för Sandbro vägskäl (var tidigare markerad som utgår)
  • Ändrad utformning av busshållplats Björklingegården – justera utformningen så att körbanebredden blir tillräcklig för bilar ska kunna passera en stillastående buss
  • Anpassad refug och överfart vid Röbokorset (Garnisonsvägen)
  • Inskränkningar i vägområdet med anledning av Försvarsmaktens yttrande
  • Vid Svista (ca sektion 6+600) har stödmuren minskats i höjd och slänten ökats mot parkeringen (Svista)
  • Kantsten förlängd vid korsning mot Marsta (ca sektion 6+000) för att skydda mot att vägkanten blir sönderkörd

Ingen betydande miljöpåverkan

I april 2021 fick vi Länsstyrelsens beslut om att projektet inte beräknas medföra betydande miljöpåverkan. 

I och med Länsstyrelsens beslut, om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan, går projektet vidare till nästa skede i planläggningsprocessen. När man tar fram en vägplan från grunden innebär det att vi i detta skede börjar detaljprojekteringen av den nya vägen. Eftersom vi gör en ändringsplan finns redan det mesta av underlaget och det är bara förändringarna som vi ska redogöra för.

Vad händer nu?

I juni genomförde vi ett andra samråd om förslag för ändringsplanen. Vi sammanställer alla inkomna yttranden och uppdaterar samrådsredogörelsen. Vi ser än en gång över förslaget för ändringsplanen och gör eventuella justeringar.

Du hittar samrådsredogörelsen från det första samrådet, i februari, här.

Under hösten 2021 räknar vi med att kunna presentera vårt slutliga förslag på ändringsplan. Då är det dags för det som kallas granskning, vilket är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på projektet.