Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underhåll på Fryksdalsbanan

Fryksdalsbanan behöver rustas upp. Här ser du vilka åtgärder vi gjort under åren 2010-2012.

Vintern 2010 innebar problem i hela Sverige och särskilt i Värmland. Fryksdalsbanan fick stängas av helt i sex veckor på grund av uppfrysningar. Det fick stora effekter för såväl person- som godstrafiken.

Trafikverket utförde under 2011 åtgärder för att minska tjälproblemen. Banan isolerades med cellplast och lättklinker på ett antal utpekade problemställen parallellt med att dränerings- och dikningsåtgärder utfördes längs med banvallen. Dessa avvattningsåtgärder fortsatte Trafikverket att utföra under 2012.

I den nationella planen för 2010-2021 finns inte någon finansiering för upprustning av Fryksdalsbanan. Trots det lyckades Trafikverket under 2011 lösgöra resurser genom att omfördela bärighetsmedel från väg till järnväg. Det var första gången någonsin som det gjordes. Under 2011 och 2012 satsade Trafikverket 72 miljoner kronor för att höja bärigheten mellan Sunne och Lysvik och därmed minska de framtida störningarna. När den finansiella lösningen kom till stånd var den unik för Värmland och kunde genomföras tack vare gott samarbete med Region Värmland samt berörda kommuner och företag.

Totalt investerade Trafikverket mellan 105-110 miljoner kronor i förbättringar av Fryksdalsbanan under 2011 och 2012.

Utförda arbeten 2012

Lysvik

Byte till ställverk som möjliggör tågmöten med 350 meter långa tåg utfördes. Åtgärden medförde att kapaciteten dubblades på sträckan Sunne-Torsby, vilket fortsatt gagnar såväl gods- som persontrafik genom exempelvis utökad möjlighet för pendlingstrafik. Även byte av spår och två spårväxlar utfördes. En ny tillgänglighetsanpassad plattform med informationsutrustning anlades.

Tolita

En ny plattform med tillgänglighetsanpassning och informationsutrustning anlades. Även andra ytor i Lysvik och Tolita sågs över, såsom cykel- och bilparkeringar, väderskydd med mera.

Bärighetsprojekt

I bergskärningar och höga banvallar utfördes bärighetsåtgärder, såsom dikesrensning och djupdränering. Detta för att skapa ett mindre frostkänsligt spår och därmed en mera driftsäker anläggning framförallt vintertid.

Underhållsprojekt

I Oleby, strax söder om Torsby, byttes ca 300 meter spår. Även buskröjning, spårriktning, trumrensning och byte av slipers med mera utfördes.

Brobyte

Bron över Glännebäcken, strax norr om Kil, reparerades. Stålbron och dess landfästen förstärktes och 200 meter spår byttes.