Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Här kan du läsa mer om den nya vägen mellan Björkås och Skutberget.

Ombyggnaden

Tidigare genomförda utredningar i form av förstudier och vägutredningar utmynnade i att en arbetsplan utarbetades mellan 2006-2009. Arbetsplanen genomfördes därigenom utifrån nedanstående ramar. Det blev utredningsalternativ Syd som ligger till grund för arbetsplanen.

Ny sträckning söder om Sörmons vattentäkt

Alternativ Syd innebär att vägen får en ny sträckning med placering söder om Sörmons vattentäkt och att den befintliga vägen öster om vattentäkten breddas till fyra körfält. Utöver den nya placeringen och breddningen av vägen anläggs en ny trafikplats vid Björkås som ersätter dagens trafikplats. En sammanhängande gång- och cykelförbindelse kommer också anläggas utefter sträckan. Särskild hänsyn ska tas till naturvårdens intressen inom området.

Ny trafikplats vid Smedbergsände

I projektet ingår omdragning av anslutning för väg 664 mot Vålberg, en ny trafikplats vid Smedbergsände samt att det ska byggas en faunapassage vid Rönningsberget. Faunapassagen kommer, utöver att fungera som en viltpassage, även att fungera som passage för friluftslivet och därigenom delvis minska den barriäreffekt som vägen utgör idag. I anslutning till trafikplatsen vid Smedbergsände kommer en ny rastplats att anläggas.

Sammanhängande cykelförbindelse mellan Skutberget och Vålbergsvägen

Befintliga E18 från Smedbergsände till nuvarande Björkåsmotet kommer att utgå ur det allmänna vägnätet, men kommer att smalnas av och fungera som cykelled i kommunal regi. På en delsträcka kommer den även att utgöra anslutningsväg till Sörmons vattenverk och för åtkomst till skogsmark. På resterande sträcka österut, mot Skutberget, kommer en ny cykelled att anläggas söder om E18 vilket ger en sammanhängande cykelförbindelse mellan Skutberget och väg 664 (Vålbergsvägen).