Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund

Här kan du läsa vad som har hänt i projektet.

Arbetsplan och finansiering

Finansieringsfrågan var inte löst då arbetsplanen färdigställdes 2009 och en prövning av arbetsplanen kunde därför inte genomföras. En prövad och fastställd arbetsplan är en förutsättning för att kunna gå vidare med byggnation. Planen låg vilande till hösten 2012 då Karlstads kommun uttryckte en politisk vilja om att tidigarelägga projektet i förhållande till den nationella vägplanen där byggstart låg 2018. Sommaren 2013 godkände regeringen att Karlstad kommun förskotterar projektet till Trafikverket för att möjliggöra en tidigarelagd byggstart. Enligt besked i början av 2016 krävs ingen förskottering av projektet utan finansiering sker direkt via Trafikverkets ordinarie budget.

En översyn av arbetsplane från 2009 gjordes 2013. Syftet med denna var att fånga in ny lagstiftning och hur denna eventuellt påverkar vidare arbete med projektet. Vägförslaget i sig förändrades inte i samband med denna översyn.

Arbetsplanen, fastställelse och laga kraft

Arbetsplanen fastställdes i februari 2014 och vann laga kraft i slutet på mars 2014. Detta innebär att så kallad vägrätt erhållits och mark inom det område som krävs kan tas i anspråk för vägbyggnation. Under 2014 utarbetades ett förfrågningsunderlag. Även geotekniska och arkeologiska undersökningar samt kompletterande naturinventeringar genomfördes samma år.

I förberedelserna ingick även tillstånds- och dispenshantering inklusive inarbetande av diverse miljöåtaganden i projektet under 2015. Viss provtagning av vattendrag har också gjorts.

Som en del i projektet skall en ny rastplats anläggas i anslutning till den nya trafikplatsen vid Smedbergsände ungefär i höjd med vägen till Randviken. Denna del ingår i projektet men detaljprojekterades i Trafikverkets regi.

Byggnadstekniska förutsättningar och funktionskrav

Projektet påverkas inte enbart av rent byggnadstekniska förutsättningar och de funktionskrav som ställts upp på den färdiga anläggningen. Närheten till vattenskyddsområde, växt-och djurliv och passage genom Sörmons naturreservat är också faktorer som projektet måste förhålla sig till. Riktlinjer för detta har då i huvudsak tagits fram i samråd med och efter tillstånd från andra myndigheter.

Anbudsskede och entreprenör

Anbudstiden löpte fram till den 5 juni 2015. Kontrakt tecknades därefter med Segermo Entreprenad AB, som var en av totalt sju anbudsgivare.