Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 370, Nölviken, ny väg

Vid södra infarten till Malå samhälle slingrar sig väg 370 längs en grusås där utrymmet mellan väg och ytterslänt är litet. Vi planerar att flytta vägen.

Vägen ligger stabilt men får brist på utrymme vid eventuell erosion eller stenras. Det är även svårigheter vid snöröjning eftersom diken saknas. Översvämning förekommer på delar av sträckan vissa år. Vi planerar därför att flytta vägen. Vägplanen har vunnit laga kraft. Byggstart planeras till 2019.

Bakgrund

Maj 2016 hölls samrådsmöte i Malå där Trafikverket presenterade förslag till åtgärder för projektet. På grund av de geotekniska förutsättningarna i åsen har det krävts fler undersökningar för att säkerställa åsens material. Resultatet från undersökningarna har visat att åsen består av hög andel finjord, vilket innebär att vägförslagets kostnader har ökat. Detta har medfört ett behov av att se över val av åtgärd. Vi har därför under vintern 2016/2017 fördjupat utredningen av val av åtgärd där alternativen har modifierats och optimerats. Både alternativet ny väg på åsen samt att följa befintlig väg med breddning ut mot vattnet har studerats och jämförts. Samråd har kontinuerligt hållits med Malå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten.

Efter flera undersökningar och samråd har en modifierad vägdragning på åsen valts. Den samlade bedömningen och jämförelsen visar att ny väg på åsen sammantaget ger en god helhetslösning, då förslaget både eliminerar risken för ras och skred samt möjliggör för en gång- och cykelväg utmed befintlig väg till Nölvikens camping. Detta alternativ presenterades i Granskningshandlingen som fanns tillgänglig för allmänhetens granskning under november 2017. November 2017 hölls även öppet hus i Malå där representanter från Trafikverket fanns tillgängliga för frågor om förslaget.

Under december och januari har synpunkter som kommit in under granskningstiden sammanställts och ett granskningsutlåtande tagits fram. En utredning av separering av gång- och cykelvägen har gjorts och den valda lösningen är separering med kantsten.