Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets ställningstagande för Västra länken, Umeå

Trafikverket har tagit ställning angående val av lokaliseringsalternativ för väg E12, Röbäck - Norra Länken, i Umeå kommun. Ställningstagandet innebär att samrådshandlingens alternativ öster Prästsjön ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Den 16 december 2014 återförvisades arbetsplanerna för Västra länken, Umeåprojektet. Detta i kombination med Trafikverkets nya planprocess (1 jan 2013) innebar att Västra länken gick in i läge lokaliseringsprövning som ersätter det som tidigare benämndes vägutredning.

Arbetet med att ta fram en samrådshandling för lokaliseringsprövning startade i februari 2015. Samrådshandlingen är en jämförande beskrivning av effekter och konsekvenser för de olika alternativen relaterat till nollalternativet (dagens situation) inkluderat samhällsekonomiska beräkningar.

Tre alternativ i samrådshandlingen

Samrådshandlingen beskriver tre alternativ för lokalisering av den Västra länken:

  • Röbäck – Norra länken, Väster om Prästsjön
  • Röbäck – Norra länken, Öster om Prästsjön
  • Röbäck – Norra länken, inre alternativet med tunnel samt öppen schakt.

Samrådshandlingen har varit tillgänglig för synpunkter under perioden 4-29 juni 2015. En samrådsredogörelse har sammanställts med de synpunkter som lämnats. Samrådshandlingen och dess samrådsredogörelse med bilagor utgör underlag för ställningstagande om lokalisering.

Alternativ öster om Prästsjön

Trafikverkets ställningstagande innebär att projektet ska drivas vidare och samrådshandlingens alternativ öster Prästsjön ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål.

En väg i det yttre läget öster Prästsjön säkerställer en långsiktig funktionalitetför europaväg 12 samt möjliggör framtida stadsutveckling.

Alternativet öster Prästsjön bedöms bäst uppfylla ändamålet med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Alternativet bedöms vidare ta störst hänsyn till jordbruk, natur-, kultur- och rekreationsvärden samt stads- och landskapsbild. Alternativet öster Prästsjön är i överensstämmelse med Umeå kommuns översiktsplan och dess intentioner.

Nästa steg blir nu att fortsätta samråden och upprätta en vägplan för fastställelseprövning. Samrådsmöte är planerat till hösten 2015 och granskningshandling kommer under vintern.