Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd inför val av lokaliseringsalternativ

Vi inbjuder till samråd gällande lokalisering av ny väg E12 för sträckan E4 Söderslätt – Röbäck – Norra länken (cirkulationsplats Kronoparken). Samrådstiden är 4 juni – 29 juni 2015.

Efter återförvisningen av arbetsplanerna (16/12 2014) har Trafikverket gjort ett omtag för Umeåprojektets Västra länk. Omtaget innebär att en lokaliseringsprövning har påbörjats. Detta görs för att beslut ska kunna tas om i vilken korridor en vägplan ska upprättas inför byggandet av ny väg E12.

Det är tre vägkorridorer som prövas på sträckan Söderslätt – Norra länken. I den inre korridoren utreds två möjliga utformningar:

Röbäck – Norra länken, Väster om Prästsjön
Röbäck – Norra länken, Öster om Prästsjön
Röbäck – Norra länken, inre alternativet med lång tunnel
Röbäck – Norra länken, inre alternativet i öppen schakt.

Korridoren för sträckan Söderslätt – Röbäck är gemensam för samtliga alternativ.

Samrådshandling

Samrådshandlingen är en jämförande beskrivning av effekter och konsekvenser för de olika alternativen och nollalternativet (utan åtgärd prognosåret 2030) inkluderat samhällsekonomiska beräkningar. Redovisningarna fokuserar på att beskriva effekter och konsekvenser som är alternativskiljande och väsentliga för lokaliseringen samt påbörja processen med vägplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Inför ställningstagandet av lokalisering kommer samrådshandlingen att vara tillgänglig för myndigheter, organisationer och allmänhet. Under samrådstiden kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna är viktiga då de till exempel kan belysa förutsättningar vi inte känner till och som kan vara alternativskiljande inför val av lokalisering. Samråd med Länsstyrelsen och Umeå kommun sker fortlöpande genom processen.

Efter samrådet ska det göras en utvärdering av alternativen i förhållanden till projektets ändamål. Efter utvärderingen upprättas ett underlag för ställningstagande till val av lokalisering. Det ska dokumentera projektets ändamål och projektmål, det alternativ som ska studeras vidare med motiv, vilka alternativ som har studerats och en jämförande utvärdering av dessa samt Länsstyrelsens och kommunens yttrande. Riktlinjer för speciella frågeställningar för det fortsatta arbetet redovisas.

Underlaget ligger till grund för ett ställningstagande till lokaliseringen som tas av väghållningsmyndigheten.

Länk till samrådshandling

Material och tid för samråd

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga för granskning under tiden 4 juni – 29 juni 2015.

Översikt - alla alternativ (pdf-fil, 1,4 MB)
Översikt - inre tunnel (pdf-fil, 1,4 MB)
Översikt - inre öppen (pdf-fil, 1,4 MB)
Översikt - v Prästsjön (pdf-fil, 1,4 MB)
Översikt - ö Prästsjön (pdf-fil, 1,4, MB)

Vad händer framöver?

När Trafikverket tagit ställning till lokalisering fortsätter arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och vägplanen för det valda alternativet (heter "planförslag" i illustrationen nedan då Trafikverket arbetar både med vägplaner och järnvägsplaner).

Trafikverket planerar att ta ställning till val av korridor under sommaren 2015. Arbetet med att upprätta en vägplan (för fastställelseprövning) bedöms kunna ta 6-10 månader.

Information om planläggningsprocessen (gäller från 1 januari 2013)