Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information om nyhetsbrev

Nyhetsbrevet för Västra länken (märkt oktober 2015) som delades ut den 10 november till hushåll i områden närmast Västra länken i Umeå delades tyvärr ut för sent.

Detta beror på en rad olyckliga omständigheter men främst att distributionskedjan har brustit. Nyhetsbrevet är inget som påverkar samrådsprocessen. Informationen i nyhetsbrevet finns sedan tidigare på vår projekthemsida, bland annat i planläggningsbeskrivningen.

Samrådet för planförslag och utkast till miljökonsekvensbeskrivning har skett genom att underlaget har hållits tillgängligt på Trafikverkets lokalkontor i Umeå och Luleå samt hos Umeå kommun, vidare har underlaget varit publicerat på Trafikverkets hemsida, skriftliga synpunkter har efterfrågats. Annonser om detta har publicerats i lokalpressen enligt gängse ordning. Därigenom har både de enskilda som kan antas bli särskilt berörda och allmänheten informerats.

De nya reglerna för planeringsprocessen (1 jan 2013) innebär att samrådsaktiviteterna anpassas till bedömt behov. Eftersom Trafikverket sedan tidigare gjort både vägutredning och arbetsplaner för Västra länken, samt hållit samråd runt dessa är synpunkterna från allmänheten väl kända varför det inte bedömdes finnas behov för ett allmänt samrådsmöte. Samrådsmöte på orten har dock hållits (14/10 och 15/10-15) för de som riskerar att få mark eller utrymme inlösta, det vill säga, fastighetsägare, innehavare av samfälligheter, arrendatorer, med flera. Dessa har blivit inbjudna till samrådsmöte på orten via brev. Samrådsmötena har även kungjorts via post och Inrikes tidningar vilket är det organ som myndigheter använder för kungöranden.

Samrådsprocessen pågår till dess att en granskningshandling är framtagen, men det finns vissa krav på de som Trafikverket samråder med, därav stoppdatumet den 9 november. Synpunkter som kommer in efter den 9 november kommer inte att kastas bort. Diariet är öppet och alla synpunkter som kommer in beaktas.

Trafikverket kommer nu att ta del av synpunkterna och nästa steg blir att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen, denna ska godkännas av Länsstyrelsen. Efter att miljökonsekvensbeskrivningen godkänts tas en granskningshandling fram. Planen är att granskningshandlingen blir färdig under vintern 2016. När granskningshandlingen finns tillgänglig kommer berörda att informeras om detta och ges möjlighet att yttra sig över planförslaget. Information om var handlingen kommer att finnas tillgänglig sker via annonsering i lokalpress och information på projektets hemsida.