Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4, södra infarten Örnsköldsvik

Trafikverket har tillsammans med Örnsköldsviks kommun och i dialog med övriga aktörer genomfört en åtgärdsvalsstudie för E4-stråket, mellan korsningen väg 348 till Paradisrondellen i centrala Örnsköldsvik.

Studien omfattar en kartläggning av brister och problem gällande trafiksäkerhet och tillgänglighet på E4-stråket mellan Överhörnäs och centrala Örnsköldsvik för både bilister och oskyddade trafikanter.

Idag finns det stora trafiksäkerhetsproblem i korsningarna och viltolyckor på sträckan längs E4 söder om Örnsköldsviks centrum. Korsningspunkter med dålig sikt och höga hastigheter orsakar de flesta tillbuden och bidrar till otrygga trafikmiljöer. E4 avskiljer företagsområden från bostadsområden och hållplatser vilket leder till oönskat spring över vägen. Syftet med denna åtgärdsvalsstudie har varit att enas om ”En gemensam framtagen genomförbar strategi för att möta de upplevda och faktiska problemen som finns på sträckan”.

Studien utgår från problemen på sträckan, men det finns även kopplingar till intilliggande vägnät och kollektivtrafikens angöringsmöjligheter som studien tar hänsyn till. Det aktuella E4-stråket har delats in i tre geografiska delsträckor: Överhörnäs-Själevad, Hampnäsvägen-Golfbanevägen samt ”Blindtarmen”-Härnösandsvägen.

Så här gjorde vi studien

Åtgärdsvalsstudien genomfördes tillsammans med Örnsköldsviks kommun i dialog med boende, näringsliv, föreningar, politiker och andra myndigheter, genom en workshopserie under våren. Det är viktigt att så många aktörer som möjligt får vara med och bidra med sin syn på brister, problem och framgångsfaktorer, och ge en målbild för det framtida transportsystemet. Tillsammans skapar vi en gemensam bild av problemet, målbilden och effektiva lösningar.

Workshops

Workshop 1 – de brister och behov som finns idag identifierades

Workshop 2 – mål bearbetades och åtgärdsförslag genererades. Den övergripande målbilden som togs fram är ”Ett hållbart transportsystem som bidrar till att minska och leda trafiken innebär en god miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet för alla”. Utifrån målbilden arbetades fem förslag på delmål fram inom områdena kollektivtrafik, säkerhet, tillgänglighet och övrigt.

Workshop 3 – åtgärdsförslag formulerades. För varje delsträcka har ett åtgärdspaket tagits fram, samt ett paket som berör hela sträckan.

Ett underlag för fortsatt planering

Nu när åtgärdsvalsstudien har avslutats har Trafikverket och Örnsköldsviks kommun startat arbetet med att genomföra åtgärder och lösningar. I det inledande skedet bedömer man översiktliga kostnader, möjliga genomförandetider och vem som har ansvar för vilken åtgärd (se bilaga 6).

Slutrapport inklusive bilagor från åtgärdsvalsstudien finns nu under länken nedan. Slutrapporten fungerar som en karta och kompass för alla aktörer (enskilt eller i samverkan) att förhålla sig till i samband med planering och åtgärder.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument