Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund E4 Örnsköldsvik

Tankarna på att flytta E4 utanför Örnsköldsviks centrum har funnits länge och under årens lopp har möjliga alternativ studerats.

Projektet har dock inte lyckats ta plats i de långsiktiga nationella planerna. Vid framtagandet av den Nationella transportplanen för åren 2010- 2021 fanns möjligheter att föreslå projekt som skulle kunna finansieras med vägavgifter. Detta öppnade nya förutsättningar för en E4 i Örnsköldsvik. Projektet blev dock inte upptaget i den nationella planen och fick därför läggas på is i väntan på finansiering.

Hösten 2011 startades framtagandet av en idéstudie och förstudie för E4 i Örnsköldsvik. Målet med förstudien var att ta fram ett underlag för att kunna lyfta fram projektet i en framtida revidering av den nationella planen. Syftet var också att anpassa underlaget till den planprocess och den lagstiftning som gäller i dagsläget.

Förstudie och idéstudie färdigställdes under år 2012 och därefter fattade Trafikverket följande beslut:

  • vi går vidare med förbättringsåtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1-3.
  • vi genomför en lokaliseringsstudie för tunnelsträckning genom Åsberget.
  • alternativet "Tunnel genom centrum" utreds inte vidare.

År 2014 påbörjades lokaliseringsstudien för ny E4 i Örnsköldsvik. De alternativ som fanns kvar att studera efter förstudien var två korridorer genom Åsberget.

Syfte med projektet
Projektet ska undersöka och beskriva åtgärder för att förbättra framkomligheten på E4 genom Örnsköldsvik, samt förbättra miljö och tillgänglighet i centrala Örnsköldsvik. Ändamålet med att gå vidare med projekteringen, trots att projektet inte är upptaget i den nationella planen för transportsystemet, är att få fram en bättre kostnadsbedömning och ett bra underlag för en framtida revidering av planen. Det är också angeläget att kunna besluta om en korridor för att underlätta kommunens planering.

Förstudien och idéstudien färdigställdes 2013 och finns att läsa under Dokument för projektet