Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist i trafiken

Väg 566, Juniskärsvägen, bärighets- och stabilitetsåtgärder

Vi planerar att förbättra bärigheten och stabiliteten på Juniskärsvägen, sträckan mellan Skottsundsvägen och Nylandsvägen. Den är i dåligt skick och är svår att underhålla. Vi kommer även se över utformningen av farthinder på sträckan.

På sträckan förbi Döviksjön finns problem med stabiliteten. Vi planerar att förbättra vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättra diken och lägga ny asfalt. Vi kommer även att utföra geotekniska åtgärder i form av pålning med start under våren och fram till hösten 2019.I samband med dessa arbeten kommer även de befintliga farthindren att byggas om.

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad på sträckan Skottsundsvägen-Nylandsvägen. Det kan bli aktuellt att stänga vägen för genomfartstrafik. Omfattningen av detta utreds för närvarande.

När arbetena är avslutade har vägen blivit säkrare och jämnare, har bättre bärighet och tillfredställande stabilitet. Dessutom kommer trafiksäkerheten att förbättras med farthinder.

 
När genomförs åtgärderna?


Vi planerar att utföra förbättringsåtgärderna för att öka vägens bärighet och stabilitet med start våren 2019.

Gång- och cykelbana


Det finns behov av åtgärder för gående och cyklister men i dagsläget finns ingen finansiering för detta. En säkrare gång- och cykelbana kommer att kräva mer mark. Om finansieringen kan lösas i den regionala transportplanen för 2018-2029 så kommer vi att utreda frågan vidare.