Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4 södra infarten till Härnösand

Vi planerar för ett sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Målet är att höja trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar längs europavägen.

E4 genom Härnösand är inte bara en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter, den är även en huvudgata i det kommunala vägnätet. En väg som delar staden och utgör en kraftig barriäreffekt vilket ställer krav på att gående och cyklister kan korsa vägen på ett trafiksäkert och enkelt sätt.  Smala trottoarer försvårar snöröjningen vintertid vilket begränsar framkomligheten för gående och cyklister.

Vi planerar att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister genom att anlägga säkra passager till befintlig gång- och cykelväg. Vi ska även se över placering av busshållplatsernas läge utifrån dagens behov. Vid hållplatserna Gulf och Lövudden planerar vi en ny utformning. Vi ska även förbättra för drift och skötsel av gång- och cykelvägen vintertid. 

I korsningen med Skarpskyttegatan vid bensinstationen Gulf och sjukhuset ska vi titta på möjligheten att förbättra framkomligheten med en cirkulationsplats.

Vi avser att rusta upp sträckan mellan den hastighetsskylt som visar 50 i söder, i höjd med Lövudden, och korsningen mot Sida i norr.