Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplan Maland

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har i dagarna godkänt vårt förslag till Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägsplan Maland.

Länsstyrelsen bedömer att Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den nya järnvägssträckan i Maland är omfattande och att den på ett bra sätt beskriver miljökonsekvenser som uppstår eller kan komma att uppstå i projektet. Frågor kring till exempel buller, jordbruksmark, naturmiljö, vatten,barriäreffekter och boende finns inarbetade i MKB.

Vid planering av infrastruktur på denna skala är länsstyrelsen skyldig att i första hand utgå från de kulturmiljöer som har ett lagskydd. Fokus ligger därför på riksintressen för kulturmiljövård enligt miljöbalken samt miljöer som skyddas enligt kulturmiljölagen, det vill säga fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. I området för järnvägsplanen kommer fornlämningarna och miljön kring Sköns kyrka väga tungt i såväl Trafikverkets som länsstyrelsens bedömningar, eftersom de har ett starkt skydd enligt kulturmiljölagen.

Byläget och de äldre vägsträckningarna har kulturhistoriska värden. Även dagens bebyggelse på platsen för byläget har kulturhistoriska värden. Dessa värden har dock inte bedömts som så höga att bebyggelsen skyddats som byggnadsminne eller infogats i kommunens kulturmiljöinventering.

Det fåtal fornlämningar som direkt berörs av järnvägsplanen har i MKB:n med rätta tillskrivits ett högt värde. I en jämförelse med hela närområdet så är dock dessa fornlämningar ändå av underordnad betydelse, när de vägs mot en ny viktig järnvägssträckning. Både direkt norr och söder om planområdet finns mycket omfattande och komplexa fornlämningsmiljöer från järnåldern, miljöer som till stora delar är unika. Den i järnvägsplanen förespråkade sträckningen, V3C, innebär att dessa viktiga fornlämningsmiljöer kan bevaras för kommande generationer.

Länsstyrelsen har bedömt att MKB:n är tillräcklig för att avgöra vilka miljökonsekvenser som åtgärderna kan antas medföra. Sammanfattningsvis uppfyller miljökonsekvensbeskrivningen miljöbalkens krav på innehåll.