Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av järnvägsbank och brofästen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information om mindre ändring av Järnvägsplan Tunadal

Järnvägsplan Tunadal vann laga kraft 2018-12-06. Järnvägsplanen avser upprustning av Tunadalsspåret från Sundsvalls hamn i söder och drygt fyra kilometer norrut till Huggsta. Byggstart är planerad till hösten 2019.

Efter att järnvägsplanen vann laga kraft har arbetet med detaljprojektering fortsatt. I samband med det har Trafikverket kommit fram till att två mindre ändringar av järnvägsplanen planeras att genomföras. Ändringarna
utgörs av att:

 • Bullerskyddsvall längs västra sidan av Tunadalsspåret ersätts med bullerskyddsplank med likvärdig
  bullerdämpning.
 • Bomreglerad korsning för gång- och cykeltrafik, i höjd med Alnöbron, ersätts med planskild korsning.

Informationsmöte

Trafikverket bjuder in närboende till ett informationsmöte torsdagen den 23 maj klockan 18.30. Vid mötet
informerar Trafikverket om de två mindre ändringarna och tar emot synpunkter. Mötet hålls i Trafikverkets
projektkontor på Björneborgsgatan 41 i Sundsvall.

De två ändringarna beskrivs kortfattat så här: 

Bullerskyddsvall ersätts med bullerskyddsplank 


I järnvägsplanen anges att en bullerskyddsvall ska anläggas på västra sidan av Tunadalsspåret längs km 5+170-
5+610. Underhand har det framkommit att MittSverige Vatten och Avfall har huvudledningar för vatten och avlopp som är belägna inom området för bullerskyddsvallen. Ledningarna kan inte ligga under bullerskyddsvallen utan behöver flyttas om bullerskyddsvallen byggs. Omläggning av VA-ledningarna skulle medföra större markanspråk och större negativ påverkan för närboende jämfört med vad som framgår av järnvägsplanen.

Trafikverket planerar därför att ersätta bullerskyddsvallen med ett bullerplank som ger likvärdig bullerdämpning som bullerskyddsvallen. På så sätt kan det markområde som behöver tas i anspråk enligt järnvägsplanen minska och påverkan för närboende bedöms bli mindre.

Öster om Tunadalsspåret nyttjas befintlig väg genom industriområdet även som serviceväg och kopplas till
Skönhamnsvägen. Servicevägen närmast Tunadalsspåret på östra sidan görs tillgänglig endast för gång- och
cykeltrafik för att undvika påverkan på SCA:s sötvattenledning.

Ändringen framgår av nedanstående kartor.Fler förklarande illustrationer kommer att visas under den inplanerade informationsmötet.

Illustrationskarta (före ändring). I järnvägsplanen anges att en bullerskyddsvall ska anläggas på den västra sidan av Tunadalsspåret längs km 5+170-5+610. Observera att markanspråken i planen är utan omläggning av VA-ledningarna.
Illustrationskarta (före ändring). I järnvägsplanen anges att en bullerskyddsvall ska anläggas på den västra sidan av Tunadalsspåret längs km 5+170-5+610. Observera att markanspråken i planen är utan omläggning av VA-ledningarna.Foto: Järnvägsplan
Illustrationskarta (efter ändring). Bullerskyddsvallen ersätts med ett bullerskyddsplank (markerat med lila linje) som ger likvärdig bullerdämpning som bullerskyddsvall. En serviceväg anläggs strax väster om bullerskyddsplanket (ersätter den enklare väg som är där idag och är för underhåll av ledningar och järnväg). Markanspråken minskar och ett större antal träd kan sparas. Det område som berörs av förändringen har markerats in med en ”molnliknande” svart linje. Öster om Tunadalsspåret nyttjas befintlig väg genom industriområdet även som serviceväg och kopplas till Skönhamnsvägen. Servicevägen närmast Tunadalsspåret på östra sidan görs tillgänglig endast för gång- och cykeltrafik för att undvika påverkan på SCA:s sötvattenledning.
Illustrationskarta (efter ändring). Bullerskyddsvallen ersätts med ett bullerskyddsplank (markerat med lila linje) som ger likvärdig bullerdämpning som bullerskyddsvall. En serviceväg anläggs strax väster om bullerskyddsplanket (ersätter den enklare väg som är där idag och är för underhåll av ledningar och järnväg). Markanspråken minskar och ett större antal träd kan sparas. Det område som berörs av förändringen har markerats in med en ”molnliknande” svart linje. Öster om Tunadalsspåret nyttjas befintlig väg genom industriområdet även som serviceväg och kopplas till Skönhamnsvägen. Servicevägen närmast Tunadalsspåret på östra sidan görs tillgänglig endast för gång- och cykeltrafik för att undvika påverkan på SCA:s sötvattenledning.Foto: Järnvägsplan

Bomreglerad korsning ersätts med planskild korsning för gång- och cykeltrafik

Tunadalsspåret är beläget i närhet av Alnöbrons brostöd. För att säkerställa att framtida godstågstrafik inte
påverkar brostöden vidtas en skyddsåtgärd som inte framgår av järnvägsplanen: En cirka 30 meter lång
betongkonstruktion/bro med kantbalkar byggs för Tunadalsspåret där det passerar Alnöbron. Under
betongkonstruktionen/bron anläggs en planskild passage för gång- och cykeltrafik, vilket medför att den
bomreglerade korsning som framgår av järnvägsplanen kan utgå. Sammantaget ger detta en utformning med högre säkerhetsstandard. Väster om Tunadalsspåret kan markanspråket under byggtiden minska och öster om ökar det något.

Ändringen framgår av nedanstående kartor.

Illustrationskarta (efter ändring). Planskild gång-och cykelväg under Tunadalsspåret. Skyddsåtgärder mellan Tunadalsspåret och Alnöbrons bropelare.
Illustrationskarta (efter ändring). Planskild gång-och cykelväg under Tunadalsspåret. Skyddsåtgärder mellan Tunadalsspåret och Alnöbrons bropelare. Foto: Järnvägsplan
Illustrationskarta (före ändring). Bomreglerad korsning mellan gång-  och cykelväg (Augustivägen) och Tunadalsspåret.
Illustrationskarta (före ändring). Bomreglerad korsning mellan gång- och cykelväg (Augustivägen) och Tunadalsspåret. Foto: Järnvägsplan