Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggdagbok Tunadal 2020

Under sommaren har vi arbetat intensivt på Tunadalsspåret. Vi har i denna byggdagbok löpande uppdaterat vilka arbeten vi ska genomföra kommande vecka. Då den intensiva arbetsperioden nu är avslutad kommer dagboken inte längre uppdateras.

 

Intilliggande projekt

Sundsvall Logistikpark arbetar också i området. De genomför just nu schaktarbeten och bygger en bullervall inom sitt arbetsområde. Läs mer om arbetena och hur de kan påverka dig.

Vecka 41

Förlåt för stöket – nu är vi (snart) klara

Under de senaste månaderna har vi arbetat intensivt på Tunadalsspåret. Nu är vi strax färdiga för den här gången och den 5 oktober började tågen återigen att trafikera spåret. Vi vet att bullret från bygget varit störande för många och vi vill tacka för ert tålamod. 

Trots att vi under det intensiva arbetet på Tunadalsspåret har stött på överaskningar i form av mer berg än vi räknat med har arbetena i det stora hela gått bra. Vi har helt enligt plan schaktat, byggt upp järnvägsbanken, lagt nytt spår och byggt en ny järnvägsbro. 

Nu fortsätter vi arbetet med att rusta upp Tunadalsspåret. Vi kommer under de närmaste veckorna att avsluta de moment vi påbörjat under sommaren och därefter kommer vi att ta vintervila. När vädret blir kallare kommer vi inte att utföra några arbeten längs spåret. Till våren fortsätter entreprenaden. 

Under sommaren 2021 kommer vi åter igen att jobba intensivt under ytterligare ett tågstopp längs sträckan, vilket kan påverka er som bor längs spåret. Vi återkommer naturligtvis med information om det i så god tid som möjligt. 

Vi vet att sommarens arbeten varit störande för många som bor i anslutning till Tunadalsspåret. Vi har försökt att minimera byggbullret så långt det varit möjligt. Vi vill rikta ett stort tack för ert tålamod i samband med störningarna. 

Vecka 40

Den 4 oktober släpper vi på tågtrafiken på Tunadalsspåret igen. Dagarna innan vi öppnar jänvägen igen ägnar vi åpt spårbyggnation och spårriktning längst hela sträckan.

Vecka 39

• Fyllning av terrass för ny järnväg på hela sträckan.
• Nytt spår byggs längst sträckan.
• Arbeten med ledningar och dräneringar.
• Sprängning och utlastning av berg vid infarten till Sundsvalls hamn.
• Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron.
• På flera ställen längst järnvägen sker arbetena  sju dagar i veckan, mellan kl 07 till 19.

Vecka 38

• Fyllning av terrass för ny järnväg på hela sträckan.
• Nytt spår byggs längst sträckan.
• Arbeten med ledningar och dräneringar.
• Sprängning och utlastning av berg vid infarten till Sundsvalls hamn och vid SCA sågverk.
• Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron.
• På flera ställen längst järnvägen sker arbetena  sju dagar i veckan, mellan kl 07 till 19.

 

Tillägg vecka 37: Risk för ytterligare störande arbeten vid infarten till Sundsvalls hamn

För att vi ska hinna bli klara med de planerade arbetena längs Tunadalsspåret innan tågen börjar rulla igen den 4 oktober kommer vi att behöva utföra bland annat borrning, sprängning och utlastning av berg sju dagar i veckan mellan klockan 7 och 19.

Sedan två månader tillbaka är det tågstopp på Tunadalsspåret. Under tre månader arbetar vi intensivt med
moment som inte går att genomföra när järnvägen trafikeras. Under arbetets gång har vi vid schaktning
upptäckt mer berg än vi räknat med. Samtidigt är många moment komplicerade då SCA:s vattenförförsörjningsledning ligger inom arbetsområdet.

För att vi ska hålla tidplanen kommer vi därför att behöva utöka arbetsskiften på fler ställen längs
järnvägen under tiden som är kvar fram till och med 4:e oktober. Kvällsarbeten med mer bullerstörande
arbetsmoment kommer att ske sju dagar i veckan på flera ställen längs järnvägen bland annat vid infarten till
Sundsvalls hamn. Arbetstiderna är normalt mellan klockan 7 och19. De kvarstående arbetena innehåller
många bullrande arbetsmoment så som borrning, sprängning och utlastning av berg.

Sprängning

Eftersom vi hittat mer berg än vad vi räknat med kommer vi att behöva utföra mer omfattande sprängarbeten längs sträckan. Inför varje sprängning varnar vi under en minut med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över. Ljudet dämpas av sprängmattor som även skyddar mot kast av sprängsten.

Vecka 37

• Fyllning av terrass för ny järnväg på hela sträckan
• Arbeten med ledningar och dräneringar.
• Nattarbeten måndag-torsdag på sträckan Alnöbron-Kolvbacken, terrass för ny banvall.
• Sprängning och knackning av uppstickande berg längst hela sträckan.
• Knackning av berg och sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn.
• Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.
• Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron, gjutning och armering.

Vecka 36


• Fyllning av terrass för ny järnväg på hela sträckan
• Arbeten med ledningar och dräneringar.
• Nattarbeten måndag-torsdag på sträckan Alnöbron-Kolvbacken, terrass för ny banvall.
• Sprängning och knackning av uppstickande berg längst hela sträckan.
• Knackning av berg och sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn.
• Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.
• Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron, gjutning och armering.
• Läggning av nya rörbroar vid Ljusta- och Korstabäckarna.

Vecka 35


• Fyllning av terrass för ny järnväg på hela sträckan
• Nattarbeten måndag-torsdag på sträckan Alnöbron-Kolvbacken, terrass för ny banvall.
• Sprängning och knackning av uppstickande berg längst hela sträckan.
• Mottagning av massor vid fotbollsplanen norr om Johannedals industriområde.
• Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.
• Arbeten med ledningar och dräneringar.
• Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron, gjutning och armering.
• Knackning av berg och sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn.

Vecka 34

För att vi ska hinna bli klara med de planerade arbetena längs Tunadalsspåret innan tågen börjar rulla igen den 4 oktober kommer vi under en period att behöva arbeta nattetid. Vi försöker att planera arbetena så att du som bor i närheten påverkas så lite som möjligt.

Sedan en månad tillbaka är det tågstopp på Tunadalsspåret. Under tre månader

Den rödstreckade linjen visar var vi kommer att arbeta natt. De lila kvadraterna visar upplagsytor för krossmaterial. 

arbetar vi intensivt med moment som inte går att genomföra när järnvägen trafikeras. Under de inledande arbetena har vi vid schaktning upptäckt mer berg än vi räknat med. Samtidigt är många moment komplicerade då SCA:s vattenförförsörjningsledning ligger inom arbetsområdet.

För att vi ska hålla tidplanen kommer vi därför från och med måndag den 17 augusti att behöva utöka arbetsskiften. Nattarbete kommer att ske under fyra nätter i veckan; måndag till torsdag med uppehåll under helgen. Vi räknar med att vi den här omgången behöver arbeta natt under fyra veckor. Det kan bli aktuellt med ytterligare perioder av nattarbeten längre fram.

För att du som bor i närheten ska påverkas så lite som möjligt planerar vi arbetena för att undvika vissa arbetsmoment nattetid. Vi vidtar också åtgärder för att minska bullret så mycket det går: 

•     Arbetsmaskinerna kommer under nattarbete inte att kommunicera med varandra genom tut-signal.

•     Vi byter backvarnare till mindre störande typer på de maskiner där det är möjligt.

•     Allt inkommande krossmaterial från täkt lastas av dagtid.

•     Vi använder grävmaskin för att lasta krossmaterial nattetid eftersom det bullrar mindre än med hjulastare.

•     Vi bygger tillfälliga bullervallar av krossmaterial där det är möjligt.

Övriga arbeten

Eftersom vi hittat mer berg än vad vi räknat med kommer vi att behöva utföra mer omfattande sprängarbeten längs sträckan. Spränger gör vi endast dagtid.

Inför varje sprängning varnar vi under en minut med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över. Ljudet dämpas av sprängmattor som även skyddar mot kast av sprängsten. I samband med sprängning stänger vi under ett par minuter av Johannedalsvägen.

Där närheten till SCA:s vattenförsörjningsledning inte gör det möjligt att spränga kommer vi att såga bort berget.

Vecka 33

 • Bortschaktning av banvall längs hela sträckan.
 • Sprängning och knackning av uppstickande berg längst hela sträckan.
 • Mottagning av massor vid fotbollsplanen norr om Johannedals industriområde.
 • Arbeten med ledningar och dräneringar.
 • Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron, gjutning och armering.
 • Knackning av berg och sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn
 • Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.

Vecka 32

 • Bortschaktning av banvall längs hela sträckan.
 • Sprängning av uppstickande berg längst hela sträckan.
 • Mottagning av massor vid fotbollsplanen norr om Johannedals industriområde.
 • Arbeten med ledningar och dräneringar.
 • Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron, gjutning och armering.
 • Knackning av berg och sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn
 • Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.

 

Vecka 31

 • Bortschaktning av banvall längs hela sträckan.
 • Sprängning av uppstickande berg längst hela sträckan.
 • Mottagning av massor vid fotbollsplanen norr om Johannedals industriområde.
 • Arbeten med ledningar och dräneringar.
 • Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron: 
  * Schakt
  * Gjutning av bottenplattor
 • Knackning av berg och eventuellt sprängning vid infarten till Sundsvalls hamn
 • Mottagning av massor vid bullervallarna vid Ekenäsvägen och Målås.

Vecka 30-31

 • Bortschaktning gammal banvall och återuppbyggnad ny banvall
 • Mottagning av massor vid Johannedals industriområde (fotbollsplanen)
 • Ledninga- och dräneringsarbeten
 • Arbete med ny järnvägsbro under Alnöbron
  • Schakt
  • Armering, svetsning och gjutning av bottenplattor
 • Sprängning och knackning av berg på mindre partier
 • Ny bullerskyddsvall längs Ådalsbanan i Målås, Birsta

Arbete vid Johannedals industriområdeVecka 29-30

 • Bortschaktning av banvall
 • Mottagning av massor vid Johannedals industriområde (fotbollsplanen)
 • Ledninga- och dräneringsarbeten
 • Arbete med ny järnvägsbro under Alnöbron
  • Slagning av spont
  • Schakt
  • Gjutning av bottenplattor
  • Knackning av berg vid infarten till Sundsvalls hamn (eventuellt sprängning)

Byggdagbok vecka 29

Vecka 28-29

 • Borttagning av slipers och räls på hela sträckan
 • Bortschaktning av banvall på hela sträckan
 • Ledninga- och dräneringsarbeten
 • Arbete med ny järnvägsbro under Alnöbron
  • slagning av spont
  • schakt och gjutning av bottenplattor

ecka 37:

• Fyllning av terrass för ny järnväg på hela sträckan.
• Nytt spår byggs längst sträckan.
• Arbeten med ledningar och dräneringar.
• Sprängning och utlastning av berg vid infarten till Sundsvalls hamn och vid SCA sågverk.
• Arbeten med ny järnvägsbro under Alnöbron.
• På flera ställen längst järnvägen sker arbetena sju dagar i veckan, mellan kl 07 till 19.