Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre fotbollsklädda flickor och en vit cykel. En av flickorna tar en bild på sina två kompisar med mobiltelefonen.

Väg 684, Söråker centrumåtgärder

Vi planerar för en ny gång och cykelväg och upprusning längs Centrumvägen, väg 684, genom centrala Söråker. En sträcka på cirka 1,4 kilometer. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Det finns ett behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Söråkers centrum. Under sommartid, när besöksnäringen längs väg 684 ökar, uppstår det köbildning vid infarterna i centrum. Genom Söråkers centrum finns idag endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen. Separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar, att röra sig säkert längs vägen. 

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg och att rusta upp sträckan genom centrum. Det innebär att vi ska titta på möjligheten att skapa gångpassager över Centrumvägen, sätta upp ny belysning för gång- och cykelvägen och för körbanan, utreda busshållplatsernas läge, utformning och antal. Vi ska också se över anslutningar, in- och utfarter, till Centrumvägen i syfte att öka trafiksäkerheten. För att förbättra framkomligheten i korsningen Centrumvägen och Folketshusvägen utreder vi möjligheten att bygga en cirkulationsplats.

Projektet omfattar 1,4 kilometer och sträcker sig mellan Söråkersgatan och Centrumvägen 69 i höjd med Strand. Åtgärderna ska bidra till ökad trygghet för gående och cyklister vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel.