Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Centrumvägen genom centrala Söråker.

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten i Söråker

Vi håller på att ta fram en vägplan där vi kommer att föreslå åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister genom Söråkers centrum. Under framtagande av vägplanen kommer vi att bjuda in till samråd.

Timrå kommun vill utveckla Söråkers tätort och öka dess attraktivitet och stärka besöksnäringen i Tynderö-Åstönområdet. Men det finns brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet i centrum som behöver åtgärdas.

- Köbildning uppstår sommartid när besöksnäringen ökar, trottoaren är mycket smal och en separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de som går och cyklar att röra sig säkert längs vägen. Tillsammans med Timrå kommun, som är medfinansiär till vissa delar, planerar vi att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten, berättar projektledare Jörgen Stjärne och fortsätter.

- Det vi tittar på är en ny gång- och cykelväg, nya passager över Centrumvägen, ny belysning, vi ser över in- och utfarter mot Centrumvägen, busshållplatsernas funktion och vi tittar på möjligheten att bygga en cirkulationsplats i korsningen mot ICA/ Folkets hus för att skapa bättre framkomlighet.

Sträckan för de planerade åtgärderna är cirka 1,4 km lång och börjar vid korsningen Centrumvägen/Söråkersgatan och avlutas efter busshållplatsen Centrumvägen 80.

- Processen med att ta fram en vägplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar 2024. Under denna period kommer vi att ha dialog med berörda och bjuda in till samråd för att fånga upp synpunkter. Det är viktigt för oss att få in synpunkter så häng med oss på vägen mot ett trafiksäkrare och tillgängligare centrum, uppmanar Jörgen.

Vi tar nu fram en vägplan där vi kommer att föreslå åtgärder som ska höja trafiksäkerheten i Söråkers centrum. En ambition är att centrum ska upplevas som en tätortsgenomfart vilket uppnås genom att anlägga ett bredare och separerat gång- och cykelstråk samt minskade vägbredder.
Vi tar nu fram en vägplan där vi kommer att föreslå åtgärder som ska höja trafiksäkerheten i Söråkers centrum. En ambition är att centrum ska upplevas som en tätortsgenomfart vilket uppnås genom att anlägga ett bredare och separerat gång- och cykelstråk samt minskade vägbredder.  

Viktigt med samråd

Samråd med berörda fastighetsägare, allmänhet, berhörda organisationer och myndigheter är en viktig del i framtagandet av vägplanen. Första tillfället för samråd blir under hösten. Det kommer att annonseras i tidningar och på projektets webbsida.

- Skolan är en av flera målpunkter utmed sträckan. Därför kommer vi att beakta barnens perspektiv. Samråd med skola och närliggande idrottsorganisationer kommer att bli en viktig del för att skapa en trygg väg för barnen att på egen hand ta sig mellan hemmet, skolan och fritidsaktiviteter.

- Samråden gör det möjligt för oss att inhämta information från berörda om förutsättningarna i centrala Söråker. Det kan beröra miljö, landskap, geoteknik, avvattning, trafik och väg. För att inhämta information kommer vi också att vara ute på plats för att inventera träd och invasiva arter, göra inmätningar av sträckan och närliggande objekt och utföra geotekniska undersökningar. Dessa fältundersökningar börjar redan nu i juni, berättar Jörgen.