Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg vid Strömsholm

Väg 252, Strömsholm–Kolbäck, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanter på väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun.

Avståndet mellan Strömsholm och Kolbäck är cirka 4 kilometer. Det är ett avstånd som är attraktivt att gå eller cykla. Väg 252 är relativt vältrafikerad, har smala vägrenar och en tillåten hastighet på 80 km/tim utom på en kortare sträcka vid Strömsholm där den tillåtna hastigheten är 70 km/tim. Detta gör att gående och cyklister upplever vägen som otrygg. En gång- och cykelväg längs väg 252 ökar tillgängligheten, transportkvaliteten och trafiksäkerheten.

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg på den östra sidan av väg 252. Syftet är att öka antalet cyklister mellan samhällena och minimera antalet olyckor genom att skilja oskyddade trafikanter från motorfordonen. I uppdraget ingår även att förbättra förhållandena vid ridskolans busshållplatser.

Beslut om vägplan har vunnit laga kraft

Vägplanen för en gång- och cykelväg längs väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäckutbyggnaden har vunnit laga kraft 4 juli 2020. Du hittar de presentationer som vi har visat på tidigare möten under Dokument, liksom förstudien och ställningstagandet för projektet.

Natura 2000-prövningen av den föreslagna sträckningen av gång- och cykelvägen är avslutad. Sträckningen passerar igenom ett område som ur EU-perspektiv har klassats som ett område med särskilda skydds- och bevarandevärden. Vi har i och med prövningen fått tillstånd att fortsätta med vårt huvudalternativ.