Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färjbron över Svartån, väg 686 vid Ekås i Sala kommun

Väg 686, brobyte över Svartån vid Ekås

Vi planerar att byta ut den så kallade Färjbron på väg 686 över Svartån vid Ekås för att bibehålla trafiksäkerheten. Den nya bron kommer också att öka framkomligheten då bredden möjliggör mötande trafik, vilket inte finns i dag.

Färjbron är en nitad stålfackverksbro som behöver rustas upp. Vi har genomfört ett flertal utredningar och bedömningar av brons tillstånd, vilka har lett till slutsatsen att bron börjar nå sin slutliga livslängd och behöver bytas ut.

Den nya bron kommer byggas i samma läge och av betong med dagens krav på byggd standard, med en bredd som också kommer ge möjlighet för trafiken att mötas på bron.

Vad händer framöver?

För att få bedriva vattenverksamhet av större omfattning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Under sommaren 2021 har Trafikverket lämnat in ansökan om tillstånd enligt 7 och 11 kap miljöbalken för att riva och ersätta den befintliga bron med en ny. Just nu pågår tillståndsprövning och berörda har möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden. Så småningom kommer mark- och miljödomstolen att döma i målet. Länsstyrelsen är sedan tillsynsmyndighet som ska se efter att tillståndet efterlevs.

Parallellt med detta fortsätter arbetet med planering av brobytet. Vi tar fram handlingar som behövs och förbereder upphandling av entreprenören som ska byta ut bron.

Planerad byggstart och trafikpåverkan

Vi planerar att börja bygga under 2024 och att bli klara under samma år. I arbetet med bron tar vi hänsyn till närliggande Natura 2000-område och häckningsperioder för bland annat fåglar. Bland annat dessa förutsättningar kommer att styra när vissa arbeten kan utföras.

Medan vi byter ut bron blir broläget helt avstängt och trafiken leds om på närliggande vägar. Arbetet kommer att påverka dig i din vardag, eftersom restiden förlängs.