Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öppen slussport. Foto: Johanna Caspersson, Trafikverket

Vänersjöfart

Vänersjöfarten och behovet av åtgärder i slussarna i Trollhätte kanal utpekades av riksdagen i den nationella transportplanen för 2014–2025 som en så kallad namngiven brist i transportsystemet.

Nuvarande slussled – som invigdes 1916 – går mot slutet av sin tekniska livslängd. Ett beslut om investering eller nedläggning är därför nödvändigt. Trafikverket påbörjade därför under 2015 en fördjupad utredning i frågan. Övriga parter i utredningens styrgrupp har varit Sjöfartsverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Den fördjupade utredningen är nu avslutad. Resultaten beskrivs i en slutrapport som sammanfattar resultat från ett flertal delutredningar. Underlagen finns under Dokument och länkar nedan.

De samhällsekonomiska effekterna beskrivs i en så kallad samlad effektbedömning (SEB). SEB långversion respektive kortversion är nu publicerade. Länkar finns under Dokument och länkar nedan.

Sammantaget utgör resultaten från utredningen underlag inför den nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Politiskt beslut i frågan väntas under våren 2018.

Utredningens viktigaste budskap


Befintliga slussar uttjänta 2030

 • En fortsatt renovering av dagens slussar är inte tekniskt möjligt, utifrån dagens tillgängliga byggnadsteknik.
 • Även en nybyggnation i befintlig sträckning är förenat med stora osäkerheter och risker, inte minst vad gäller påverkan på sjöfarten under byggtiden. Vid längre driftstopp förväntas dagens sjöburna volymer att överföras till transport med väg- och järnväg.
 • Sammantaget är Trafikverkets och Sjöfartsverkets samlade bedömning att byggnation av ny slussled i ny sträckning innan 2030 är den enda möjligheten för att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten.

En digital åtgärd med tidsgräns, utan nollalternativ

 • Utredningen behandlar en digital frågeställning, där det står mellan att bygga nya slussar eller att avveckla dagens slussar för handelssjöfart. Detta innebär i sin tur antingen en möjlighet för fortsatt sjöfart i stråket, eller en definitiv avveckling av densamma.
 • Det finns inget nollalternativ, det vill säga inget alternativ där ingen åtgärd behöver vidtas. Båda de studerade alternativen har en investeringskostnad samt innebär påverkan på landskap och kulturmiljö.

Nya slussar positivt för näringslivet och kan utveckla sjöfartens potential

 • Sjöfarten som passerar slussleden används i praktiken uteslutande för utrikes transporter, inom branscher där sjöfartens storskalighet är mycket kostsam att ersätta med väg- eller järnvägstransport. I första hand används Vänersjöfarten av värmländsk exportindustri. I Karlstad finns ett världsledande exportföretag för vilket tillgången till sjöfart är nödvändig för att kunna fortsätta verksamheten.
 • Nya slussar är en förutsättning för att kunna realisera sjöfartens potential i stråket och därigenom på sikt kunna avlasta järnvägssystemet samt minska andelen lastbilstransporter.
 • Byggnation av nya slussar skulle kunna möjliggöra en större slussdimension än idag. Större slussar skulle ge möjlighet att transportera med större fartyg, vilket förväntas ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen.

Ökade godsvolymer krävs för att realisera framtidsbild

 • Det krävs krafttag för att väsentligt öka godsvolymerna inom Vänersjöfarten och därigenom realisera framtidsbilden. Det handlar om åtgärder och initiativ hos sjöfartsnäringens aktörer, i hamnar, kommuner och regioner samt på statlig nivå.
 • Det finns ett tydligt godsunderlag i upptagningsområdet, det handlar om att stärka sjöfartens konkurrenskraft gentemot väg- och järnvägstransporter. Sjöfartsverket och Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett potential och hinder samt lämnat åtgärdsförslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Regeringens maritima strategi pekar på att sjöfarten framåt bör spela en mer framträdande roll.

Möjliga samordningsvinster med två ytterligare samhällsprojekt

 • Sprängsten och schaktmassor från en slussbyggnation i Trollhätte kanal kan komma till återanvändning lokalt och till betydande delar täcka behovet för skredsäkringsåtgärder längs Göta älv. Sådana åtgärder är i sin tur kopplade till behovet av ökad avtappning av Vänern – och därigenom ökade flöden i Göta älv – i ett förändrat klimat.

Korta fakta

Vad: Göta älv och Trollhätte kanal: Nuvarande slussled bedöms vara uttjänt senast år 2030.

Varför: Slussar är helt avgörande för fortsatt och utvecklad sjöfart till Vänerhamnar. Sjöfart är av stor betydelse för näringslivet kring Vänern. Nuvarande slussled firade 100 år 2016 och ett beslut om investering eller nedläggning är nödvändigt till Infrastrukturplan för 2018–2029.

Nuläge: Fördjupad utredning är nu slutförd och utgör underlag inför den nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Politiskt beslut i frågan väntas under våren 2018.

Frågor och svar