Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Historik

Detta har hänt i arbetet med Västsvenska paketet.

Utredning

Utredningsarbetet om ett trängselskattesystem påbörjades hösten 2009 av en arbetsgrupp ledd av Vägverket tillsammans Banverket, Göteborgs stad, Landstinget Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. I gruppens första rapport kom man fram till att det var möjligt att via trängselskatt delfinansiera Västsvenska paketet med 12 mdkr.

Politikerna i Västsverige kom överens

Efter utredningen upprättades "Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige" som undertecknades av ovanstående parter samt Västra Götalandsregionen.

I avtalet anges bland annat att ett system med en inre zon är mest ändamålsenligt med hänsyn taget till enkelhet, miljö- och trängselaspekter samt intäkter. Vidare anger avtalet också att parterna ska fortsätta studierna i syfte att utveckla enzonsystemet.

Underlag om utformning lämnades till regeringen

Fredagen den 18 december 2009 levererades ett preliminärt underlag till näringsdepartementet. Underlaget ska ligga till grund för regeringens proposition i mars om en Göteborgsbilaga till lagen om trängselskatt. Bland annat ska propositionen omfatta förslag till var trängselskatt ska tas upp samt vilka tider och avgiftsnivåer som ska gälla.

Underlaget från Västsverige är ett tjänstemannaförslag som redovisar två utformningsalternativ. De tjänstemän som utgör ledningsgruppen för Västsvenska infrastrukturpaketet förordade alternativet enligt vilket trängselskatt tas ut i en mindre zon.

Västsvenska politiker ställde sig bakom förslaget

Tjänstemannaförslaget följdes sedan av en politisk process under december och januari då alla parter (Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Landstinget Halland) antog tjänstemannaförslaget.

Förändringar i förslag till trängselskattesystem

Under januari fick Vägverket en begäran från Regeringen att ta fram ett förslag på trängselskattesystem med tidsdifferentierade skattenivåer. Utredningsresursen fick dessutom ett tilläggsdirektiv från ledningsgruppen för det västsvenska infrastrukturpaketet. Det handlade om att analysera tidsdifferentierade skatter med en så kallad flerpassageregel, alltså att en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom ett visst tidsintervall enbart beskattas en gång. Med utgångspunkt i detta lämnade utredningsresursen i februari en ny rapport till regeringen.

PM från Finansdepartementet på remiss

Den 3 mars skickade Finansdepartementet ut en departementspromemoria om utformning av trängselskattesystem i Göteborg till bl.a. Göteborgs kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland. Den 19 mars var sista dagen att lämna svar på PM:et.

Regeringen lägger en proposition

Den 9 april lade regeringen en proposition om att införa trängselskatt i Göteborg från 1 januari 2013. Propositionen behandlades av Skatteutskottet som i ett betänkande föreslog att riksdagen skulle anta regeringens proposition utan ändringar.

Riksdagen beslutade om trängselskatt i Göteborg

Den 26 maj beslutade Sveriges riksdag om en ändring i Lagen om trängselskatt (2004:629) som innebär att Göteborg får trängselskatt från 1 januari 2013. Ändringen utgick helt från regeringens proposition.

Förslag till revideringar av Trängselskattesystemet

I början av mars 2011 föreslog Finansdepartementet att en flerpassageregel införs i trängselskattesystemet i Göteborg samt att den föreslagna skattezonens utformning förändras som ett resultat av detta. Det ledde till att regeringen den 28 april 2011 överlämnade proposition 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg till riksdagen.

Riksdagen beslutade om förändringar

Den 15 juni 2011 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om trängselskatt i Göteborg i enlighet regeringens proposition 2010/11:133.