Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på E20 Förbi Hova

E20 Förbi Hova

Ombyggnaden av E20 Förbi Hova till mötesfri väg pågår sedan hösten 2016.

Aktuella hållpunkter i projektet framöver

Under vecka 45, i början av november 2018, planerar vi släppa på trafiken på nybyggda delar av E20 söder och norr om Hova. Trafikplatsen vid Hova kommer också att börja användas.
Nybyggda delar på E20 får 2+2 körfält och hastigheten kommer att höjas till 100 kilometer i timmen.
Tidigare var inriktning att vissa delar i projektet skulle börja användas några veckor tidigare, men så blir det inte.
Även ny väg 3063 till Gårdsjö och ny väg 200 och cykelbana till skolan på bron i trafikplatsen börjar trafikeras samtidigt som E20.

Sträckan utmed Hova samhälle på befintlig E20 som kommer att få 1+1 körfält med 80 kilometer i timmen undantas och kommer att färdigställas 2019.
Ny asfalt och målning görs maj-juni 2019 och i samband med detta monteras mitträcke.

Under vintern 2018 och fram till juni 2019 kommer rondell mot Hova centrum byggas och gamla E20 kommer att anpassas.
Faunabron kommer att planteras och återstående åtgärder på lokalvägar och skogsbilvägar mm kommer att färdigställas.
Till midsommar 2019 ska projektet vara helt färdigt för slutbesiktning.

Om projektet

E20 ska byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke i 10 km mellan Fagerlid och Bahult. Ca 8 km får standard 2+2 körfält i delvis ny sträckning och ca 2 km får standard 1+1 körfält inom befintlig väg.

En ny trafikplats ska byggas med E20 något nedsänkt vid Hova. Väg 200 och cykelväg kommer att passera över E20 på bro. Väg 3063 mot Gårdsjö får en ny sträckning och lokalvägar och cykelvägar parallellt med E20 förbättras.

Projektet kommer att förbättra säkerheten för alla trafikanter och inte minst barn på väg till och från Regnbågsskolan.

Del av befintlig E20 söder om Hova dras in från allmänt underhåll och övergår till enskild väg. Detsamma gäller del av befintlig väg 3063 mot Gårdsjö i samband med att dagens utfart mot E20 stängs.

Trafiköppning planeras till oktober 2018. Projektet avslutas i juni 2019 efter kompletterande asfaltering på E20.

Bakgrund

E20 är en viktig kommunikationslänk både lokalt, regionalt och nationellt. Vägen trafikeras därför av flera olika trafikantgrupper till exempel oskyddade trafikanter, långsamtgående bruksfordon och snabb genomfartstrafik.

Denna blandtrafiksituation skapar trafiksäkerhetsrisker.

Vägen är bitvis smal, mellan 8 och 13 meter, det finns bärighetsproblematik utmed sträckan och de vägrenar som finns är svaga. Sidoområdena har branta slänter med en del fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Trafiken har en hög andel tung trafik och det finns ett antal direktutfarter som ger upphov till många olyckstillbud

En av de mest olycksdrabbade sträckorna

Sträckan Fagerlid-Bahult är den enda sträcka på E20 mellan Hassle och Arboga som inte har mötesseparering. Vägen har låg standard avseende trafiksäkerhet och framkomlighet och är en av de 100 mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet.