Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på E20 Förbi Hova

E20 Förbi Hova

Ombyggnaden av E20 Förbi Hova till mötesfri väg pågår sedan hösten 2016.

Pågående arbeten

Form och armering byggs för bro i trafikplatsen och gjutning planeras till slutet av april. Faunabron och bro över Hovaån är gjutna och ska återfyllas under våren. Arbete pågår med ny väg till Gårdsjö. Sprängning av berg är gjord och uppbyggnad av vägen är påbörjad.

För att kunna ansluta vägen mot porten vid Hederna kommer trafiken att flyttas från gamla E20 till ny E20 i mitten på maj på en sträcka av ca 1 km. Under vecka 20 ska 6 trummor bytas under befintlig E20 mellan Industrivägen och Hova centrum. E20 kommer att stängas av helt. Se faktaruta nedan.

Om projektet

E20 ska byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke i 10 km mellan Fagerlid och Bahult. Ca 8 km får standard 2+2 körfält i delvis ny sträckning och ca 2 km får standard 1+1 körfält inom befintlig väg.

En ny trafikplats ska byggas med E20 något nedsänkt vid Hova. Väg 200 och cykelväg kommer att passera över E20 på bro. Väg 3063 mot Gårdsjö får en ny sträckning och lokalvägar och cykelvägar parallellt med E20 förbättras.

Projektet kommer att förbättra säkerheten för alla trafikanter och inte minst barn på väg till och från Regnbågsskolan.

Del av befintlig E20 söder om Hova dras in från allmänt underhåll och övergår till enskild väg. Detsamma gäller del av befintlig väg 3063 mot Gårdsjö i samband med att dagens utfart mot E20 stängs.

Tidplan

Skanska är entreprenör för ombyggnad av E20 förbi Hova. Etablering i Hova skedde i september 2016.

Trafiköppning planeras till oktober 2018. Projektet avslutas i juni 2019 efter kompletterande asfaltering på E20.

Bakgrund

E20 är en viktig kommunikationslänk både lokalt, regionalt och nationellt. Vägen trafikeras därför av flera olika trafikantgrupper till exempel oskyddade trafikanter, långsamtgående bruksfordon och snabb genomfartstrafik.

Denna blandtrafiksituation skapar trafiksäkerhetsrisker.

Vägen är bitvis smal, mellan 8 och 13 meter, det finns bärighetsproblematik utmed sträckan och de vägrenar som finns är svaga. Sidoområdena har branta slänter med en del fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Trafiken har en hög andel tung trafik och det finns ett antal direktutfarter som ger upphov till många olyckstillbud

En av de mest olycksdrabbade sträckorna

Sträckan Fagerlid-Bahult är den enda sträcka på E20 mellan Hassle och Arboga som inte har mötesseparering. Vägen har låg standard avseende trafiksäkerhet och framkomlighet och är en av de 100 mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet.