Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buller och vibrationer

I arbetet med Hamnbanan arbetar vi för att minimera vibrationer och störande buller som kan uppstå under byggtiden och från trafiken när tunneln är klar.

En miljö fri från buller och vibrationer är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Trafikverket och projekt Hamnbanan arbetar på olika sätt för att uppnå en bättre ljudmiljö med så lite buller och störande vibrationer som möjligt.

Vi arbetar för att följa gällande regler för vad som är en acceptabel bullernivå under byggtid.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med buller här: Länk till Trafikverkets sida om buller

Buller och vibrationer efter att tunneln är klar

Ett antal åtgärder görs för att reducera buller på sträckan:

  • Hamnbanan byggs i tunnel på en sträcka av 1,1 km vilket kommer att minska buller.
  • Vi kommer att bygga ett tråg, det vill säga en tunnel utan tak, i båda ändarna av tunneln vilket reducerar bullerstörningar.
  • Vi kommer även att använda en modernare teknik (än den som finns för Hamnbanan i dag) i den nya spåranläggningen.
  • Vid Pölsebo förlängs tråget med bullerskyddande skärmar eller vallar fram till Västra Eriksbergsgatans bro Bullerskydden kommer att bli cirka 4 meter höga. Vi utreder just nu om ljudabsorbenter också behövs.

Buller under byggtid

Vi kommer att göra särskilda åtgärder för att klara gällande riktvärden för buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15).

Vissa byggmetoder medför mer buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Målet är att välja byggmetoder som åstadkommer så lite störningar som möjligt, och att se till att tiden för bullrande arbeten begränsas.

Vi kommer inför byggstarten också att ta fram en särskild åtgärdsplan för buller och vibrationer, i samråd med Miljöförvaltningen inom Göteborgs Stad. I åtgärdsplanen ska det framgå hur eventuella avsteg från bullerriktvärdena ska hanteras.

För mer information, se följande dokument för Hamnbanan

Miljökonsekvensbeskrivning, Hamnbanan
Se kapitel 9:9, Buller under byggtid.

Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet, Hamnbanan, bilaga 5
Se kapitel 6:7 för fokus på buller i byggskedet.

Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet, Hamnbanan, Gryabs transporttunnlar, bilaga 3.
Se kapitel 5:7 för fokus på buller i byggskedet.