Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 155 Lilla Varholmen

Trafikverket har byggt om terminalen vid Lilla Varholmens färjeläge för att förbättra trafiksäkerheten och skapa en bättre bytespunkt mellan olika trafikslag.

Färjeterminalområdet byggs om för att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister och öka framkomligheten genom tydligare körfältsindelning och utökad yta för bussparkering. Alla färjor planeras efter ombyggnationen att angöra på samma sätt som tidigare.

Färjeterminalen färdig

I månadsskiftet juni/juli 2017 stod färjeterminalen klar. Läs senaste informationsbladet om arbetet och dess färdigställande. 
Informationsblad Lilla Varholmen juni 2017

I mitten av december 2015 satte vi igång arbetena med en utbyggnad av piren vid färjeterminalen till en bussterminal. I projektet ingår också arbeten på planen inom färjeterminalens område, men dessa inleds i ett senare skede under våren.

Vi gör ombyggnationen för att färjeterminalen skall upplevas som tydligare och lättare att orientera sig inom än idag och för att förbättra trafiksäkerheten kring bussterminalen, främst för gående och cyklister men även övrig trafik.

Ombyggnationen innebär att resenärerna får en mer sammanhållen bytespunkt mellan de olika trafikslagen. Idag har inte bussresenärerna någon avgränsad yta för på- och avstigning vid färjeterminalen, vilket de får då piren byggts om. Det finns idag inte någon säker passage för gående att korsa filerna på planen vid färjeterminalen.

Vägplan med miljökonsekvensbeskrivning ligger till grund

Det har under flera år pågått djupgående studier av hur aktuell utbyggnad ska utföras och hur den kan tänkas påverka omgivningen. En vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för ombyggnaden. Vägplanen ställdes ut under hösten 2013 och ett samrådsmöte hölls i februari 2014.