Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bil på väg

Väg 161, Ulseröd–E6/Torpmotet, delen Bäcken–Rotviksbro

Vägplanen för väg 161, Ulseröd–E6/Torpmotet, delen Bäcken–Rotviksbro har återlämnats till Trafikverket för förnyad handläggning. Trafikverket utreder nu hur det fortsatta arbetet skall bedrivas under hösten 2018 och 2019.

Regeringen har beslutat att Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplanen för väg 161 Ulseröd–E6, delen Bäcken–Rotviksbro och indragning av väg i Uddevalla kommun ska upphävas och ärendet överlämnas till Trafikverket för förnyad handläggning.

Vad händer framöver?
Då regeringen efterfrågar tydligare motivering till vägplanens utredning inför val av lokaliseringsalternativ, behöver vi göra omtag i vissa delar av planarbetet. Under hösten kommer Trafikverket att fatta beslut om hur arbetet i projektet ska drivas vidare. Information om detta kommer att finnas tillgänglig här på projektets webbsida.

För fullständigt regeringsbeslut vänligen kontakta regeringen på n.registrator@regeringskansliet.se och ange ärendenummer N2017/02658/TIF.

Bakgrund

Trafikverket fattade beslut i februari 2014 om att gå vidare med lokalisering av väg 161 i korridor B, vilket innebär utbyggnad i ny sträckning. (beslut med motivering och kartor finns under Dokument-menyn).

Inför beslutet tog Trafikverket år 2013 fram en vägplan samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ, som ställdes ut för allmänheten samt skickades på remiss till myndigheter och organisationer. Efter utställningen sammanställdes inkomna yttranden och synpunkter i en samrådsredogörelse.

Föreslagen ny vägsträckning enligt korridor B börjar i väster vid Berghogen, strax efter korsningen med väg 805 mot Hällebäck och Jordfall. Där viker ny väg av mot nordost och går via Fåglekärr, genom en smal dalgång förbi Prästklev och vidare till Rotvik där den följer befintlig sträckning fram till cirkulationsplatsen vid Rotviksbro. Befintlig väg 161 ligger kvar och blir lokalväg.

Flera samråd angående föreslagen vägsträckning genomfördes under våren och sommaren 2014. Därefter har vägens placering och utformning projekterats mer i detalj och synpunkter från genomförda samråd har så långt det är möjligt beaktats i arbetet med vägplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och planbeskrivning. Under våren 2015 skickade Trafikverket in MKB:n till länsstyrelsen för godkännande. Länsstyrelsen har därefter begärt in kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen.

Under sommaren 2015 har ett kompletterande samråd genomförts med vägplanens samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ som underlag. Handlingen har skickats på remiss till ett antal myndigheter och organisationer som tillhör den så kallade utökade samrådskretsen.

Vägplanen skickades in för fastställelse juni 2016. Beslut om fastställelse av vägplan togs 9 februari 2017. Ärendet överklagades och överlämnades till regeringen för prövning under april 2017. Regeringen har återlämnat vägplanen till Trafikverket för förnyad prövning.