Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buller och vibrationer

Trafikverket strävar efter att begränsa buller, vibrationer och stomljud så mycket som möjligt, både under byggtiden och när Västlänken är i drift.

Buller och vibrationer är det som kan störa mest under bygget av Västlänken. Ljuden uppstår framför allt vid våra arbeten ovan jord med schaktning, spontning och pålning. Under marken är det borrning och sprängning som låter mest. De sista två åren av byggnationen är en tystare fas, då arbetar vi med installationer av till exempel signal- och telesystem i tunneln.

Trafikverket strävar efter att begränsa buller, vibrationer och stomljud så mycket som möjligt, både under byggtiden och när Västlänken är i drift. För att minska störningarna kommer vi att anpassa arbetsmetoder och arbetstider. Vi kan även komma att ljudisolera fönster och fasader, och erbjuda tillfällig vistelse för boende och verksamheter.

Tillfällig vistelse

I de allra flesta miljöer varierar ljudets styrka under tiden man vistas där. För att ta hänsyn till det används en form av genomsnittlig ljudnivå, så kallad ekvivalent ljudnivå, för en viss given tidsperiod exempelvis en arbetsdag.

De riktvärden för buller vi förhåller oss till är satta av Mark- och miljödomstolen. Villkoren i vår miljödom innebär att vi under vardagar mellan 07–19 normalt får bullra 45 decibel inomhus, ekvivalent ljudnivå. Mellan 19–22 sjunker det till 35 decibel som även gäller på helger mellan 07-19. Vi kommer inte att arbeta med bullrande arbeten under natten.

Där vi inte klarar riktvärdet får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus under helgfri måndag-fredag kl. 07.00–19.00. Vi ska erbjuda närboende en tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider riktvärdet fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod. Berörda närboende kontaktas om möjligt tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.

Olika typer av ljud

Ljud kan nå oss människor på olika sätt, direkt via luften eller indirekt via fasta material. När vi talar om buller är det oftast ljud som transporteras genom luften vi menar. Stomljud är ljud som fortplantar sig genom berg eller byggnader och sedan transporteras genom luften. Vibrationer sprids i fasta material, berg eller byggnader och kan kännas men hörs inte direkt.

Hur man upplever buller varierar från person till person och beror på många faktorer. 10 decibel är knappt hörbart och 120 decibel är smärtsamt för öronen. Den nivå där man kan känna en vibration varierar också från person till person och påverkas bland annat av vad man är sysselsatt med när vibrationen inträffar.

Våra åtgärder för att minska störningar

Under tiden vi bygger följer vi upp och mäter den påverkan som arbetet faktiskt har. För att minska störningar kan vi till exempel skärma av arbetsplatserna eller dämpa ljudet från arbetet på annat sätt, antingen vid maskinerna eller vid de byggnader som berörs. Vi kan också justera hur vi spränger och till exempel spränga mindre och oftare eller större och mer sällan, beroende på vad som är bäst för omgivningen.

Vi ställer också krav på våra entreprenörer att anpassa arbetstider och metoder för att minska arbetets påverkan.  När Västlänken är i drift har vi genomfört åtgärder för att ljud från tågen i Västlänken inte ska störa omgivningarna.