Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skydd av kulturmiljö

Längs med Västlänkens sträckning finns ett stort antal värdefulla områden och byggnader. Under byggtiden arbetar vi metodiskt med förebyggande åtgärder och omfattande kontroller för att skydda kulturmiljön.

Längs med Västlänkens sträckning finns byggnader av högt kulturhistoriskt värde och som är upptagna i Göteborgs kommunala bevarandeprogram. I stort sett hela Göteborgs stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården och stadskärnan är även skyddad som fornlämning. Att skydda dessa från skadlig påverkan har hög prioritet när vi bygger Västlänken. I det arbetet är experter inom vibrationer, geoteknik, riskanalyser och arkeologi delaktiga, vi samarbetar även med Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Göteborgs stad.

Olika program för att skydda kulturmiljön

Projektet har arbetat fram ett kontrollprogram och syftet med programmet är att visa hur vi arbetar för att skydda den kulturmiljö och de kulturhistoriska byggnader som ligger utmed Västlänkens sträckning. Programmet beskriver de kontrollinsatser som genomförs innan, under och efter bygget av Västlänken.

Här hittar du kontrollprogrammet för kulturmiljö, bilaga 6.6

I Järnvägsplanen finns en handlingsplan som beskriver hur Trafikverket ska arbeta med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och fornlämningar under och efter byggtiden. Genom att göra inventeringar och besiktningar kan vi anpassa våra byggmetoder så att skador på byggnader eller inventarier inte uppstår.

Åtgärder för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Längs med Västlänkens sträckning, inom ett område på 150 meter från tunnelns mitt, finns ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar. För byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen har projektet tagit fram byggnadsspecifika kontrollprogram. De finns i fyra olika steg som baserar sig på den enskilda byggnadens kulturklassning, känslighet och bedömd påverkan från projektet. Steg fyra är den mest omfattande och här återfinns till exempel Residenset, som bedöms vara särskilt känslig för påverkan.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i ett kontrollprogram är förstärkningsarbeten på byggnader och anläggningar, säkring av konstföremål, kontroll av grundvattennivåer, försiktig sprängning, flytt av föremål eller övervakning av särskilda objekt.