Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skydd av grundvatten

Projekt Västlänken har mätt grundvattennivåer och samlat in mätdata sedan 2012. Det har gett oss en bra bild av hur grundvattennivåerna bör se ut och hur de varierar över året.

Förändringar i grundvattennivåerna kan påverka fornlämningar, naturmiljön eller byggnader med känslig grundläggning.

Två grundvattennivåer

Trafikverket kommer i samråd med Länsstyrelsen att definiera vid vilka grundvattennivåer de olika känsliga objekten riskerar att påverkas och vilka åtgärder som i så fall kan bli aktuella. Kontroll av grundvattenberoende byggnader görs bland annat genom mätning av grundvattennivåer och sättningsrörelser.

Det finns grundvattenmagasin som är åtskilda från varandra av täta jordlager. Vi kallar dessa för det övre och det undre grundvattenmagasinet. Grundvattennivåerna i magasinen varierar med årstider, nederbörd och markens karaktär. Vi mäter grundvattennivån med hjälp av mätrör som vi har borrat ner till de övre och under magasinen. Mätrören kallas för mätpunkter och dessa har vi placerat ut inom ett stort område utmed Västlänkens sträckning. Hittills har vi satt ut 375 sådana rör runt om i Göteborg.

Olika åtgärdsnivåer

Vi har tagit fram en övre- och en undre åtgärdsnivå. När vi har tagit fram nivåerna har vi bland annat tagit hänsyn till byggnadernas grundläggning. En byggnad som är träpålad är känslig för sänkningar i grundvattnet, en byggnad som är grundlagd på betongpålar är det inte.

Sjunker grundvattennivån till den övre åtgärdsnivån är en första insats att börja mäta oftare samtidigt som vi utreder vad sänkningen kan bero på. Sjunker grundvattennivån till den nedre åtgärdsnivån tätar vi tunneln bättre. Vi kan också höja nivån genom infiltrering av vatten till grundvattenmagasinen. Genom att tillföra nytt vatten till grundvattenmagasinen motverkar vi att marken sätter sig i de områden som är känsliga.

Exempel på underlag där åtgärdsnivåer beskrivs finner du i underlagsdokument för olika kvarter på denna sida.