Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Skydd av naturmiljö

Längs med Västlänkens sträckning finns naturmiljöer som påverkas av tunnelns bygge. Under byggtiden arbetar vi metodiskt med förebyggande åtgärder och omfattande kontroller för att skydda naturmiljön.

För att säkerställa att den påverkan som Västlänken innebär ska bli så liten som möjligt, har en stor mängd undersökningar gjorts där naturmiljön i Västlänkens influensområde kartlagts. Det handlar om träd- och parkmiljöer, vattenmiljöer, trädlevande arter samt även fåglar och fladdermöss.

Natura 2000-området Säveån

I tillståndet enligt miljöbalken, miljödomen, har frågan om Säveån som är ett natura 2000-område prövats. Domstolen ansåg att projektet ej påverkar Säveån och dess skyddade miljö och därmed meddelat att projekt Västlänken inte behöver tillstånd för att påverka natura 2000-området. Du kan få mer inblick i hur artskydds- och natura 2000-frågor har och kommer att behandlas genom att ta del av den presentation som gjordes under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen. I presentationen finns också hänvisningar till ytterligare underlag.

Presentation huvudförhandling, natura 2000 och artskyddsfrågor  (pdf 4965 kB)

Ytvatten inom projekt Västlänken

En av de största miljöfrågorna inom projektet är vattenhantering. Nedan beskrivs kort vilka ytvatten som berörs av projekt Västlänken och hur vi hanterar utsläpp av vatten från projektets arbetsområden.

Det finns tre ytvatten som vi behöver ta hänsyn till. Projektets påverkan ska, på dessa tre vattendrag, försöka minimeras så mycket som möjligt. De tre vattendragen inom Västlänkens sträckning och som berörs av projektet är:

  • Stora Hamnkanalen
  • Rosenlundskanalen
  • Mölndalsån


För en mer utförlig förklaring och inblick i hur projektet tänker genomföra och ser på arbeten i ytvatten, alltså arbeten i och omkring de tre vattendragen, kan du ta del av presentationen från huvudförhandlingen.

Presentation, huvudförhandling ytvatten (pdf 26928 kB)

Utsläpp av vatten

Allt vatten inom Västlänkens arbetsområde och som måste ledas bort, alltså allt vatten som på något sätt hanteras inom arbetsområdet, benämns som överskottsvatten. Överskottsvatten är alltså ett samlingsnamn för alla olika typer av vatten som projektet hanterar. Allt överskottsvatten måste genomgå rening eller provtagning innan det släpps ut till dagvattennät, vattendrag eller spillvattennät.Översiktskarta över Västlänkens sträckning. Klicka på bilden för att se den den i större storlek.

 

 

 

Beroende på var vattnet uppkommer behöver det att hanteras på lite olika sätt. På översiktsbilden över Västlänkens sträckning representerar den blå färgen bergtunnel, den gula färgen tunnel i jord och den röda färgen visar projektets arbetsområde. I allmänhet leds vatten från jordschakt till närmsta vattendrag eller dagvattenledning och vatten från bergschakt till spillvattennät, dock kan tillsynsmyndigheten (i detta fall Länsstyrelsen i Västra Götalands län) besluta att vatten från bergschakt får ledas till vattendrag eller dagvattennät.

Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.Spillvattennät är de nät av ledningar som detta vatten leds i. Ledningsnätet ansluter till ett reningsverk där spillvattnet kan behandlas. Spillvattnet i Göteborg leds till Ryaverket, som drivs av Gryaab. Västlänken har ett avtal med Kretslopp och vatten som är ägare till ledningarna inom spillvattennätet. I detta avtal regleras föroreningshalter mm. Gryaab har varit med i samråden kring avtalet.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med utsläpp av vatten genom att ta del av presentationen från huvudförhandlingen. I presentationen finns hänvisningar till andra dokument som också förklarar hur projektet arbetar med frågan.

Presentation, huvudförhandling, utsläpp av vatten (pdf 16897 kB)